Sto bak dress­do­na­sjon

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

For­ret­nings­man­nen Kjell In­ge Røk­ke inn­røm­mer at det var hans luk­sus­gar­de­ro­be som var do­nert til Fre­tex.

Det for­tel­ler Røk­kes presse­tals­mann Rolf Ner­eng til Min­mote.

– Røk­ke har nok ikke selv hatt full kon­troll over at kla­er fra en stør­re opp­ryd­ding for fle­re må­ne­der si­den hav­net hos Fre­tex, skri­ver han i en epost til mote­nett­ste­det.

Ner­eng opp­ly­ser at Røk­ke ikke selv har do­nert dres­se­ne til gjen­bruks­kje­den, men hå­per folk li­ker dem og be­ta­ler en god pris til det po­si­ti­ve ar­bei­det Fre­tex gjør. Do­na­sjo­nen er den størs­te i ver­di fra en en­kelt­per­son til Fre­tex noen gang. Det drei­de seg om 300 de­sig­ner­bla­ze­re og skred­der­syd­de dress­buk­ser i kasj­mir, ull og sil­ke.

Pri­se­ne på hvert av plag­ge­ne kan tro­lig lig­ge på mel­lom 50.000 og 100.000 kro­ner.

FOTO: LISE ÅSERUD, NTB SCAN­PIX

Kjell In­ge Røk­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.