Al Folke­høg­sku­le er be­geist­ret

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JOHS. BJØRKELI

– Un­der­vis­nings­lo­ka­li­te­te­ne der er sva­ert in­ter­es­san­te si­den vi for lengst har vokst ut av lo­ka­le­ne vi lei­er av kom­mu­nen i Valle, sier han.

I dag bor man­ge av ele­ve­ne 60 ele­ve­ne ved sko­len i an­leggs­brak­ker ved idretts­ba­nen i Valle.

– In­ter­na­tet vårt er alt for lite. Det er også sva­ert ned­slitt og tren­ger to­tal­re­no­ve­ring. Uan­sett hvor skole­lo­ka­le­ne måt­te bli, så må vi byg­ge nytt in­ter­nat, sier styre­le­de­ren.

Ho­vet for­ven­ter sterk øk­ning i elev­tal­let i åre­ne som kom­mer.

– Vi har vente­lis­ter på lin­ja for e-sport. Til høs­ten inn­fø­rer vi også lin­je i folke­mu­sikk og folke­dans i sam­ar­beid med Se­tes­dal Spele­manns­lag, sier Olav K. Ho­vet.

FOTO: JOHS. BJØRKELI

Hylestad sku­le i Valle leg­ges ned og gjen­opp­står tro­lig som Se­tes­dal Folke­høg­sku­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.