Hoks­rud har dø­ra på gløtt

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

●●Land­bruks­og mat­mi­nis­ter Bård Hoks­rud (Frp) sen­der det­te sva­ret i en epost når Faed­re­lands­ven­nen ber ham om en kom­men­tar:

«Land­bruks- og mat­de­par­te­men­tet har sendt for­slag til lov om for­bud mot hold av pels­dyr på hø­ring. Med det­te hø­rings­for­sla­get føl­ger re­gje­rin­gen opp Jel­øya­platt­for­men der det ble vars­let av re­gje­rin­gen øns­ker å gjen­nom­føre en styrt av­vik­ling av pels­dyr­na­e­rin­gen.

For meg har det va­ert vik­tig å sik­re god frem­drift i den­ne pro­ses­sen, for å sik­re at de bøn­de­ne som nå le­ver med usik­ker­het kan få nød­ven­di­ge av­kla­rin­ger ras­kest mu­lig. Fle­re pels­dyr­bøn­der har va­ert ty­de­li­ge på at dis­se av­kla­rin­ge­ne må raskt på plass.

Hø­rings­no­ta­tet be­skri­ver sam­ti­dig et for­slag til en ord­ning for øko­no­misk kom­pen­sa­sjon til pels­dyr­opp­dret­te­re som ram­mes av for­bu­det. Be­grun­nel­sen for for­sla­get om kom­pen­sa­sjon og inn­ret­nin­gen på ord­nin­gen er om­talt i hø­rings­no­ta­tet. Når hø­rings­fris­ten er ute vil jeg vur­de­re alle hø­rings­inn­spil­le­ne og even­tu­elt jus­te­re for­sla­get. Et­ter det­te vil re­gje­rin­gen frem­me sa­ken for Stor­tin­get som en­de­lig må ved­ta det­te.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.