FAKTA

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

For­slag til lov om for­bud mot hold av pels­dyr

Av 365 mil­lio­ner kro­ner som er fore­slått be­vil­get til pels­dyr­bøn­der som må av­vik­le pro­duk­sjo­nen, er 50 mil­lio­ner øre­mer­ket fjer­ning av fy­sis­ke in­stal­la­sjo­ner

Drøye 300 mil­lio­ner kro­ner skal bru­kes til om­stil­lings­til­tak for de be­rør­te bøn­de­ne

Na­e­rin­gens års­inn­tekt, som har va­ert oppe i 500 mil­lio­ner kro­ner, lig­ger nå rundt 300 mil­lio­ner

En­kelt ut­trykt be­tyr det at hver pro­du­sent vil få cir­ka ett års brut­to inn­tekt som kom­pen­sa­sjon.

Så hø­rer det med til his­to­ri­en at bak hver inn­tekts­kro­ne til nå, lig­ger det ut­gif­ter til fôr, lån, ved­li­ke­hold og ar­beids­inn­sats.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.