Faer­re le­di­ge i no­vem­ber

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

I no­vem­ber var det en svak ned­gang i ar­beids­le­dig­he­ten i Vest-ag­der, opp­ly­ser NAV.

– Le­dig­he­ten fort­set­ter å fal­le selv om det ikke er snakk om de sto­re end­rin­ge­ne. Det er rik­tig­nok vel­dig gle­de­lig å se at Vest-ag­der, for førs­te gang på len­ge, nå er på sam­me nivå som det na­sjo­na­le gjen­nom­snit­tet som er 2,3 pro­sent le­dig­het, sier av­de­lings­di­rek­tør Per Lund i NAV Vest-ag­der i en presse­mel­ding.

Det er nå 2127 helt ar­beids­le­di­ge i fyl­ket.

De fles­te le­di­ge har bak­grunn fra bu­tikk- og salgs­ar­beid (305), mens in­du­stri­ar­beid (244) og bygg- og an­legg (235) føl­ger på de nes­te plas­se­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.