Skole­struk­tu­ren i Vågs­bygd

Faedrelandsvennen - - MENING - STURE JOHN­SEN OG ER­LEND THO­MAS­SEN Klub­ben ved Fi­skå sko­le

Sla­get om skole­struk­tu­ren i Vågs­bygd går nå inn i slutt­fa­sen. By­sty­ret skal be­stem­me seg for hvor­dan de vil for­hol­de seg til Opp­veksts inn­stil­ling.

Opp­vekst­eta­ten har nå slut­tet opp om Nor­con­sults kon­klu­sjon om at man bør slå sam­men Ka­russ og Fi­skå, og lage én stor ung­doms­sko­le. Vi­de­re an­be­fa­ler de å slå sam­men Vågs­bygd, Åsa­ne og Ka­russ til én stor barne­sko­le.

Be­grun­nel­sen fra Nor­con­sult var i ho­ved­sak den øko­no­mis­ke inn­spa­rin­gen det­te vil­le gi. Åtte mil­lio­ner kro­ner av et bud­sjett på rundt to mil­li­ar­der brut­to.

Et al­ter­na­tiv som har va­ert lan­sert i etter­kant, 0b, var å slå sam­men Vågs­bygd og Åsa­ne, og la res­ten va­ere som i dag. Be­reg­nin­ger på den­ne mo­del­len vis­te om­lag 2 mill. i inn­spa­rin­ger.

De be­rør­te sko­le­nes sty­rer, FAU og klub­ber har alle ut­talt seg via kronikker i media. Den røde trå­den i ut­ta­lel­se­ne har va­ert at man vil set­te ele­ve­nes bes­te ved å be­va­re mind­re en­he­ter, frem­for en høyst mar­gi­nal øko­no­misk inn­spa­ring for kom­mu­nen.

Opp­ford­rin­gen har gått til Kris­tian­sands po­li­ti­ke­re om å fak­tisk pro­fi­le­re seg som byen der man vil ha over­sikt­li­ge sko­ler, der en­kelt­ele­ver se­es. I Stav­an­ger valg­te man den­ne lin­jen. Opp­vekst gikk der inn for å slå sam­men sko­ler til stør­re drifts­en­he­ter, men po­li­ti­ker­ne gikk mot det­te og valg­te en an­nen pro­fil.

Vi tren­ger sko­ler som er så over­sikt­li­ge at vi ser alle ele­ve­ne, og gir oss bed­re mu­lig­het til å fan­ge opp dem som står i fare for å gli gjen­nom sik­ker­hets­net­tet.da­gens skole­stør­rel­se gir oss bed­re mu­lig­he­ter til å se en­kelt­ele­ve­ne slik at vi let­te­re kan hjel­pe dem til å vel­ge sin vei vi­de­re i ut­dan­nings­lø­pet.

Vi tren­ger sko­ler som er i stand til å hånd­te­re en elev­mas­se som i øken­de grad pre­ges av to-språk­lig­het, uro, gjeng­dan­nel­ser, kri­mi­na­li­tet og vold.

Ka­russ og Fi­skå har hver for seg vist at det­te er mu­lig med den skole­stør­rel­sen de har nå. En til­bake­fø­ring til «gam­le Fi­skå» kan vise seg å kos­te langt mer enn den es­ti­mer­te inn­spa­rin­gen Nor­con­sult har skis­sert ved at and­re ut­gif­ter øker, blant an­net so­sial­bud­sjet­tet. En elev som ikke fan­ges opp og får den hjel­pen som trengs til å fin­ne sin vei vi­de­re i ut­dan­nings­lø­pet, vil kun­ne kos­te sam­fun­net langt mer enn den år­li­ge inn­spa­rin­gen, for ikke å snak­ke om de per­son­li­ge føl­ge­ne det­te får for ved­kom­men­de.

Vi tren­ger et by­sty­re som vi­ser at de lyt­ter til, sto­ler på og verd­set­ter vår pro­fe­sjons­fag­li­ge kom­pe­tan­se som laerere. Det vi ikke tren­ger, er en opp­vekst­etat som ikke lyt­ter til våre råd og set­ter be­skjed­ne øko­no­mis­ke ge­vins­ter foran ele­ve­nes bes­te!

Vi ber der­for by­sty­ret om å gå inn for al­ter­na­tiv 0b, og set­te ele­ve­nes bes­te foran mar­gi­na­le øko­no­mis­ke inn­spa­rin­ger! Det­te al­ter­na­ti­vet vil kun­ne rea­li­se­res tid­li­ge­re, og der­med gi en eks­tra øko­no­misk ge­vinst.

Vi øns­ker å gi ros til po­li­ti­ker­ne som i sin tid ved­tok å byg­ge Ka­russ sko­le, slik at både Ka­russ og Fi­skå sko­le fikk elev­grup­per som ble let­te­re

å hånd­te­re. Beg­ge sko­le­nes re­sul­ta­ter vi­ser at ele­ve­ne sco­rer godt på både triv­sel og fag­lig ut­vik­ling. Vi opp­ford­rer da­gens po­li­ti­ke­re til å fat­te et like klokt ved­tak ved å la beg­ge sko­le­ne be­stå.

Ne­ver chan­ge a win­ning team!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.