De­mo­kra­tisk for­valt­ning av energi­res­sur­ser

Faedrelandsvennen - - MENING - NI­KLAS KALVØ TESSEM dag­lig le­der Kraft­fyl­ka ODD­MUND HARSVIK,

Re­gion­re­for­men er en nød­ven­dig og etter­lengt re­form for sva­ert man­ge folke­valg­te og an­sat­te som job­ber for re­gio­nal ut­vik­ling.

føl­je og kom­pe­tan­se bi­drar til ster­ke­re kom­pe­tanse­mil­jø­er, mer ef­fek­tiv opp­gave­løs­ning og gjør an­svars­de­lin­gen mel­lom de of­fent­li­ge or­ga­ne­ne ty­de­li­ge­re.

Selv om det er vik­tig at fyl­kes­kom­mu­ne­ne får til­ført nød­ven­dig kom­pe­tan­se har de mye kunn­skap al­le­re­de. Så len­ge fyl­kes­kom­mu­ne­ne er na­vet i be­slut­nings­pro­ses­se­ne og det trek­kes inn kom­pe­tan­se fra sta­ten og kom­mu­ne­ne, vil det­te sik­re for­svar­lig saks­be­hand­ling i tråd med na­sjo­na­le ret­nings­lin­jer. Vi er sik­re på at det blir godt sam­ar­beid mel­lom uli­ke for­valt­nings­ni­vå­er også i frem­ti­den. i snitt drakk 12,3 li­ter ren al­ko­hol år­lig, mens de i dag drik­ker 9,8 li­ter. Glo­balt drik­ker vi 6,4 li­ter år­lig. De som drik­ker al­ko­hol, drik­ker i snitt 32,8 gram ren al­ko­hol om da­gen, noe som til­sva­rer 2 glass vin.

Glo­balt blir 45 pro­sent av all al­ko­hol kon­su­mert som brenne­vin. Øl føl­ger et­ter med 34 pro­sent og vin med 12 pro­sent. I Norge er øl mest po­pu­la­ert, fulgt av vin og de­ret­ter brenne­vin

Mer enn en fjerde­del (155 mil­lio­ner) av alle 15-19 årin­ger drik­ker jevn­lig. Også her kom­mer euro­pe­er­ne dår­ligst ut, men høy­es­te al­ko­hol­for­bruk blant unge. Rap­por­ten fra Ver­dens helse­or­ga­ni­sa­sjon vise at fle­re i Euro­pa be­gyn­ner å drik­ke før de har fylt 15 år. Her er det små for­skjel­ler mel­lom jen­ter og gut­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.