Mar­kens

Faedrelandsvennen - - MENING - FRANK VAN DER KLEI

Det er kjempe­flott med syk­kel­eks­press fra Flek­ker­øy til om­trent Sør­lands­par­ken og ikke minst inn­til byen. Vel og mer­ke: inn­til byen.

●●Det står in­gen plas­ser at den går også igjen­nom Mar­kens­gate! I alle vei­kryss står det ty­de­lig mer­ket med skilt at det er for­budt med syk­ling in­nen­for vis­se ti­der, der det er mest folk som bru­ker «gå­gate».

Det er ikke for in­gen­ting vi kal­ler det­te en gå­gate, nem­lig for at en kan gå der ufor­styr­ret uten å måt­te se seg over skul­de­ren for ikke å bli tor­pe­dert av en type fjern-i-blik­ket-og- i-mo­bil­pra­ten­de syk­list på vei til uan­te opp­drag.

Er dis­se mo­bi­le­ne og øre­te­le­fo­ne­ne så alt­opp­slu­ken­de at bru­ker­ne av dem fø­ler seg i en an­nen ver­den der fot­gjen­ger­ne og bi­lis­ter er et ikke te­ma? Jeg fore­slår at de leg­ger ut «farts­dum­per» el­ler and­re hind­rin­ger for syk­lis­ter slik at de må føl­ge med.

Og sist men ikke minst, få de vekk fra for­tau­et og ut i vei­en. Det er der de hø­rer hjem­me!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.