Fur­re: – Vil­le be­talt selv

Faedrelandsvennen - - KULTUR - EVA MYKLE­BUST

●●Ha­rald Fur­re (H) er ord­fø­rer i Kris­tian­sand og i kraft av den rol­len også le­der av Kil­dens re­pre­sen­tant­skap. Han blir in­vi­tert til alle Kil­dens pre­mie­rer.

– Hvor ofte tak­ker du ja?

– Jeg har ikke helt over­sikt, men er glad i kunst og kul­tur. Så jeg vil an­slå fire-fem, seks gan­ger i året.

– Hva ten­ker du selv om at du blir in­vi­tert til alt?

– At de som er med i sty­ren­de or­ga­ner blir in­vi­tert for å va­ere in­for­mert sy­nes jeg ikke er una­tur­lig. Jeg ser in­gen ut­ford­rin­ger med at jeg blir in­vi­tert.

– Er det­te en grei prak­sis?

– Jeg har ikke over­sikt over hvem som blir in­vi­tert og sy­nes det er vans­ke­lig å ta stil­ling til. Om alle har tet­te re­la­sjo­ner til Kil­den og der­med bør få bil­lett, har jeg ikke grunn­lag for å si.

– Had­de du kom­met der­som du fikk in­vi­ta­sjon til å kjø­pe bil­lett?

– Ja, det had­de jeg. Vi får tilbud om gra­tis­bil­let­ter, men jeg er mye of­te­re på fore­stil­lin­ger der jeg be­ta­ler selv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.