Hen­rik­sen: – En vik­tig in­ves­te­ring

Faedrelandsvennen - - KULTUR - EVA MYKLE­BUST

●●Ka­ri Hen­rik­sen (Ap) sit­ter i fa­mi­lie­og kul­tur­ko­mi­te­en på Stor­tin­get, og er en av dem som in­vi­te­res til alle Kil­dens pre­mie­rer.

– Hvor ofte tak­ker du ja?

– I år har jeg vel va­ert på to el­ler tre pre­mie­rer med føl­ge.

– Hva ten­ker du selv om at du blir in­vi­tert til alt?

– Det er en fin gest for meg som stor­tings­po­li­ti­ker å få in­for­ma­sjon og til­gang til det som skjer i kul­tur­fel­tet. Det er også en an­led­ning til å tref­fe and­re ak­tø­rer og snak­ke med folk i mil­jø­et om hva som er vik­tig. – Er det­te en grei prak­sis?

– Ja, det sy­nes jeg. Det er en vik­tig in­ves­te­ring i det å for­mid­le det som skjer av kul­tur og kul­tur­til­tak på Sør­lan­det. En del av de opp­set­nin­ge­ne jeg har va­ert på for­tel­ler jeg om til mine folk i det po­li­tis­ke mil­jø­et om, og vekt­leg­ger den kunst­ne­ris­ke kva­li­te­ten og ut­vik­lin­gen som skjer på Kil­den.

– Had­de du kom­met der­som du fikk in­vi­ta­sjon til å kjø­pe bil­lett?

– Ja, det had­de jeg. For meg er det ikke av­gjø­ren­de at det er gra­tis, og jeg har fle­re gan­ger va­ert på Kil­den og be­talt bil­lett selv.

FOTO: JA­COB BUCHARD

– Vi er en stor mot­ta­ker av of­fent­li­ge mid­ler, og det er vik­tig at po­li­ti­ker­ne kjen­ner til hva vi gjør, sier Hans An­ton­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Kil­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.