Arne Ri­be er 70 år

Faedrelandsvennen - - NAERT - NTB

●●Fly­kap­tein Arne Ri­be, Fja­er­evei­en 192, 4885 Grim­stad, fyl­ler 70 år 1. de­sem­ber.

Ju­bi­lan­ten er født Grim­stad. Et­ter gym­na­set tok han Be­fals­sko­len for felt­ar­til­le­ri­et i 1970, og var ser­sjant og fen­rik i Brig N fram til 1972. Ri­be er verne­plik­tig kaptein. Han har gjen­nom­gått en rek­ke kurs og øvel­ser, og på de sis­te øvel­se­ne var han lia­son­of­fi­ser for ame­ri­kans­ke fly­styr­ker. I 1972 be­gyn­te han fly­ger­ut­dan­nel­se på Torp, og ble ved fly­sko­len som in­struk­tør inn­til 1977, da han ble an­satt som fly­styr­mann i Bu­sy Bee. I 1980 ble han kaptein og se­ne­re as­sis­te­ren­de sjefs­fly­ger. Bu­sy Bee gikk kon­kurs i 1992, og Ri­be ble med i en grup­pe på fire kap­tei­ner som tok ini­tia­ti­vet til å star­te et nytt fly­sel­skap, Nor­we­gi­an Air Shutt­le, nå kjent som Nor­we­gi­an. Ri­be var sen­tral i opp­byg­gin­gen av den ope­ra­ti­ve av­de­lin­gen i Nor­we­gi­an, og had­de fle­re le­der­stil­lin­ger, in­klu­si­ve som flyge­sjef, inn­til han pen­sjo­ner­te seg i 2010. Ri­be vir­ker fort­satt som sen­sor for Luft­farts­til­sy­net på en- og to­mo­tors små­fly og har en ei­er­an­del i et små­fly. I til­legg har han i man­ge år va­ert for­mann i den lo­ka­le vel­for­enin­gen, Fja­ere Vel. • Send gjer­ne et av dine blink­skudd til oss. Send epost til [email protected]

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.