10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NAERT -

1. DE­SEM­BER 2008

Min tøf­fes­te uke? Klart det har va­ert tøft. Men enda mer uri­me­lig. Og jeg er gans­ke opp­gitt over Faed­re­lands­ven­nen, sier Per Si­gurd Sø­ren­sen. Nevn­te avis møt­te ord­fø­rer Per Si­gurd Sø­ren­sen på hans kon­tor. På bor­det lå tors­dags- og fre­dags­ut­ga­ve­ne av Faed­re­lands­ven­nen. I beg­ge får han hard med­fart for på­stått ving­ling i to sto­re og vik­ti­ge po­li­tis­ke sa­ker, rush­tids­av­gift og høy­ere ei­en­doms­skatt. – Det al­ler ver­ste er at avi­sen tryk­ker ano­ny­me sleiv­spark. Da får vi en pa­ro­di av en de­batt. – Er du glad for støt­ten du fikk i lør­dags­avi­sen? – Var det støt­te? Vel, det kan kan­skje le­ses sånn. Men kon­klu­sjo­nen er jeg uenig i. Al­li­an­sen vi inn­gikk med Ap var god. Gruppe­le­der Jør­gen Kristiansen i KRF me­ner den sis­te ukes tur­bu­lens ikke har ska­det ord­fø­re­ren over­ho­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.