25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NAERT -

1. DE­SEM­BER 1993

●●Sør­len­din­ger er sy­kest, fat­tigst og mest tryg­det. Leve­kå­re­ne er så elen­di­ge at både fyl­kes­lege og trygde­etat nå ro­per et run­gen­de var­sko. Sør­len­din­ger spi­ser mest pil­ler og har den høy­es­te sped­barns­dø­de­lig­he­ten i lan­det. In­gen and­re lands­de­ler har fle­re unge so­sial­hjelps­mot­ta­ke­re enn Sør­lan­det. An­tall syke­penge­mot­ta­ke­re og uføre­pen­sjo­nis­ter er høy­ere enn i res­ten av lan­det, og an­tall selv­mord øker ster­ke­re på Sør­lan­det enn i res­ten av lan­det. Dis­se dyst­re fakta ble i går of­fent­lig­gjort i rap­por­ten «Surt liv på det bli­de Sør­land», som hel­se og trygde­eta­ten la fram. – Vi øns­ker ikke å dri­ve elen­dig­hets­dyr­king, men ser klart be­ho­vet for en na­er­me­re un­der­sø­kel­se av tall­ma­te­ria­let, sier fyl­kes­lege Kris­ti­an Hage­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.