Vi­pers ut­gjør nes­ten halve Em-la­get: – Vi har fått et an­net ryk­te

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Foran lør­da­gens Em-start kan Katrine Lun­de for­tel­le at Vi­pers får et sta­dig bed­re re­nom­mé i hånd­ball­ver­den.

Fre­dag for­mid­dag var det presse­treff på det nors­ke spil­ler­ho­tel­let i Brest. Der vrim­let det av spil­le­re som for ti­den har byt­tet ut den rosa Vi­pers-drak­ta med den nors­ke lands­lags­drak­ta. Hele sju av 16 spil­le­re – el­ler nes­ten 44 pro­sent – har til­hold i Kris­tian­sand.

– Det er vel­dig gøy. Jeg ten­ker at vi har gjort hver­and­re gode. Og når Vi­pers har gjort det så bra, så klin­ger nav­net vårt litt bed­re ute i Euro­pa også, sier Katrine Lun­de.

Hun har over man­ge år spilt i både Aal­borg, Vi­borg, Györ og Rost­ov-don, og kjen­ner man­ge av de bes­te spil­ler­ne i ver­den.

– Jeg hø­rer mye om Vi­pers fra ut­len­din­ger. Der man­ge tid­li­ge­re har tatt lett på oss, be­gyn­ner nå spil­le­re og tre­ne­re å ana­ly­se­re oss og leg­ge opp tak­tik­ken et­ter oss. Det er in­gen tvil om at vi har fått et an­net ryk­te, sier Lun­de.

De sju Vi­pers-spil­ler­ne be­står av hele spek­te­ret fra lang ru­ti­ne, først og fremst re­pre­sen­tert ved Katrine Lun­de, men også Linn Jørum Sul­land mens Hen­ny Rei­stad er klar for sitt førs­te se­nior­mes­ter­skap for Norge. Inn­imel­lom her har vi Mar­ta To­mac, Emi­lie Hegh Arnt­zen, Sil­je Wa­a­de og Ma­lin Au­ne.

– Det fø­les vel­dig bra med så man­ge Vi­pers-spil­le­re. Jeg mer­ker at når vi er på ba­nen sam­men og kan kjø­re man­ge av de sam­me sys­te­me­ne vi har hjem­me, så har vi full kon­troll, sier Sul­land.

Sju spil­le­re i en mes­ter­skaps­tropp er li­ke­vel langt fra norsk re­kord. Lar­vik do­mi­ner­te i man­ge år på det nors­ke lands­la­get, og sat­te i så måte re­kord i EM i 2010.

– Tid­li­ge­re er­fa­rin­ger vi­ser at det er en for­del. Re­la­sjo­ne­ne dem imel­lom er gode å ha. Dess­uten øns­ker vi å vel­ge spil­le­re fra klubb med høyt nivå og sto­re am­bi­sjo­ner. Det spil­ler ikke så stor rol­le hvil­ken klubb det er, men når vi har det i Norge er det vel­dig bra, sier Nor­ges lands­lags­tre­ner Thorir Hergeir­s­son.

FOTO: NTB SCAN­PIX

Her er sju Vi­pers-jen­ter som er kla­re for spil­le EM for Norge: Katrine Lun­de (t.v.), Emi­lie Hegh Arnt­zen, Hen­ny Rei­stad, Ma­lin Au­ne, Linn Jørum Sul­land, Sil­je Wa­a­de og Mar­ta To­mac.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.