R Start-le­der­ne

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: PÅL WOLLEBAEK JØRGENSEN paal.joer­gen­[email protected] TEKST: stef­fen.ste­ner­[email protected]

Ni­els Vort­ho­ren, som var le­de­re i gar­de­ro­ben, med lig­nen­de ty­per som had­de enda bed­re fer­dig­he­ter. Men det lyk­tes vi ikke med. Det er det vi be­ta­ler pri­sen for, helt klart, sier Karlsen i den­ne ukas epi­so­de av Fot­ball­ra­dio­en.

– Hvis jeg føl­te at jeg had­de gjort en elen­dig jobb, og hvis jeg føl­te at jeg ikke kun­ne va­ere med å bi­dra, og de men­nes­ke­ne jeg job­ber med had­de sagt «Tor-kris­ti­an, det­te kla­rer du ikke. Vi fort­set- ter uten deg», så had­de ikke det va­ert noe pro­blem. Den be­skje­den har jeg ikke fått, og jeg har fått be­skjed om at vi skal job­be vi­de­re.

For­be­re­del­se­ne til en ny se­song er al­le­re­de i gang i Start. Som alt an­net i klub­ben det sis­te halvannet året skjer ting i hur­tig tem­po. Det er al­le­re­de sendt sig­na­ler til hver en­kelt spil­ler. Hvem er øns­ket med vi­de­re, hvem bør prø­ve å fin­ne seg noe nytt, og hvem må skjer­pe seg.

●●Det er gått un­der en uke si­den mage­plas­ket var et fak­tum et­ter 1-3 borte mot Hauge­sund.

●●Det kan va­ere greit å min­ne om rea­li­te­ten i noen kor­te set­nin­ger:

Start ryk­ket opp fra Obos-liga­en 2017, tre po­eng foran Ran­heim.

De bruk­te sann­syn­lig­vis mer pen­ger enn noen and­re i Elite­se­ri­en på nye spil­le­re.

De ryk­ket ned igjen, 13 po­eng bak Ran­heim, som stort sett be­holdt sam­me stam­me.

●●Noe gikk fun­da­men­talt galt på vei­en.

Jeg hø­rer de an­svar­li­ge, Chris­top­her Lange­land og TorKris­ti­an Karlsen opp­tre re­la­tivt yd­mykt. Det har va­ert snak­ket om mang­len­de ru­ti­ne, feil spille­stil, dår­lig tren­te spil­le­re, vans­ke­lig over­gangs­mar­ked og nai­vi­tet før se­son­gen. Men det snak­kes også om mar­gi­ner, om kam­pe­ne mot Sande­fjord, el­ler lang­skud­det til Strøms­god­set på borte­bane.

●●Jeg har sav­net føl­gen­de er­kjen­nel­se: Start tab­bet seg ut på spil­ler­lo­gis­tikk. Det er ho­ved­grun­nen til at det­te ikke gikk. En lang rek­ke dår­li­ge in­ves­te­rin­ger, i fjor, før se­son­gen og i sommer, er grun­nen til fias­ko­en.

●●Vi har gått gjen­nom hver og én av sig­ne­rin­ge­ne et­ter at nye in­ves­to­rer kom inn i klub­ben. Først og fremst de­res sports­li­ge bi­drag. Det er ikke lys­te­lig les­ning.

●●Hver for seg ser kan­skje ikke bom­me­ne så gale ut. Man­ge av spil­ler­ne er vir­ke­lig gode ta­len­ter for frem­ti­den, som Twum, Aremu, Hadzic og den unge is­len­din­gen Tryggvason. Fle­re kan få gode kar­rie­rer, både i Start, og i stør­re klub­ber enn Start. ●●Det er to­ta­len som er skrem­men­de. An­tal­let spil­le­re, og ikke minst sam­men­set­nin­gen av fer­dig­he­ter og ka­rak­te­rer. Jeg skjøn­ner at spil­ler­lo­gis­tikk er vans­ke­lig, men fi­lo­so­fi­en, bort­sett fra at klub­ben kun­ne ten­ke seg å tje­ne pen­ger på ta­lent­ful­le im­por­ter, sy­nes jeg er vans­ke­lig å spo­re.

●●Jeg hå­per det stil­les noen spørsmål in­ternt nå.

Hvor­for hen­tet de så man­ge spil­le­re? Tal­let i 2018 ble til slutt

16. Ble spil­le­re hen­tet et­ter en klubb­fi­lo­so­fi, en tre­ners fi­lo­so­fi el­ler en sports­lig le­ders fi­lo­so­fi? Blan­det ei­er­ne seg inn i spil­ler­lo­gis­tikk? Hvem be­stem­te? For man­ge, el­ler for få?

●●Hand­let alt om kva­li­tet el­ler ta­lent, el­ler ble and­re egen­ska­per vekt­lagt? Hva skal vekt­leg­ges frem­over? Ta­lent og fer­dig­he­ter? Er men­ta­li­tet, pro­fe­sjo­na­li­tet og tre­nings­vil­je nøk­ler? El­ler er det er­fa­ring og fy­sikk som er vik­tigst?

Hva skjer nå, på vei inn i en ny se­song der en ny stall skal set­tes?

●●Jeg tror det blir sånn at Kje­til Rek­dal pe­ker på spil­le­re og får sis­te ord, og at Tor-kris­ti­an Karlsen prø­ver å opp­fyl­le hans øns­ker.

●●Det er mu­lig det blir en kla­re­re ar­beids­for­de­ling enn slik det var i vinter.

Det er fullt mu­lig det vil fun­ke. Men hva med den da­gen in­gen av dem er der len­ger. Hva skjer da?

●●Det hå­per jeg Starts in­ves­to­rer har tenkt på.

FOTO: JA­COB BUCHARD

Her er noen av nøk­kel­sig­ne­rin­ge­ne som ble gjort før årets se­song. Bil­det er tatt uken før se­rie­start. F.v.: Aron Sigurdarson, Gudmundur And­ri Tryggvason, Ke­vin Kabran, Isaac Twum, Elliot Käck, Afeez Aremu og Michael Ogungbaro.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.