Dom­men over Starts kjøpe­bo­nan­za

Faed­re­lands­ven­nen har vur­dert samt­li­ge sig­ne­rin­ger et­ter at de nye in­ves­to­re­ne over­tok sty­rin­gen av Start.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

Start har hen­tet 19 spil­le­re si­den de nye ei­er­ne tok over i fjor sommer. Vi har vur­dert alle.

Start er al­le­re­de i gang med å set­te stal­len for 2019-se­son­gen i Obos­liga­en. Det skal rens­kes kraf­tig opp i stal­len, og det blir tro­lig hen­tet nye spil­le­re. Faed­re­lands­ven­nen har gått gjen­nom samt­li­ge sig­ne­rin­ger gjort et­ter at de nye in­ves­to­re­ne kom inn i Start, og vur­dert de­res

JONAS DEUMELAND

Den bes­te av Start-sig­ne­rin­ge­ne. Har le­vert strå­len­de fra dag én, og frem­stod som en av de tryg­ges­te keeper­ne i Elite­se­ri­en i høst­se­son­gen.

ELLIOT KÄCK

Åp­nin­gen mot Tromsø var fan­tas­tisk. Har fart og of­fen­si­ve styr­ker, og bi­dro med to mål og to mål­gi­ven­de i se­ri­en. Sva­ke­re bak­over. Del av for­svars­fi­rer som slapp inn 50 mål.

ESPEN HAM­MER BERGER

Har fart og fy­sikk, men had­de ikke er­fa­rin­gen og du­ell­styr­ken til å styr­ke la­get. Har åpen­bart po­ten­si­al, og kan va­ere en smart sig­ne­ring for frem­ti­den.

DAMION LOWE

Starts bes­te, og ver­ste spil­ler de sis­te 18 må­ne­de­ne. Fan­tas­tisk god på sitt bes­te. Har mang­let sta­bi­li­tet og har di­si­pli­naer­ut­ford­rin­ger. Åtte gule kort, flest i se­ri­en.

HEROLIND SHALA

Bi­dro mest på sen­som­mer­en, men ble ikke så tone­an­gi­ven­de som hå­pet da det skul­le av­gjø­res. Al­li­ke­vel en av få vel­lyk­ke­de sig­ne­rin­ger for Start.

ADNAN HADZIC

Få bi­drag et­ter halvannet år i klub­ben, bort­sett fra et vik­tig mål mot Jerv i fjor. Har spen­nen­de egen­ska­per som kan brin­ge ham langt.

AFEEZ AREMU

Ta­len­tet er der, men har ikke blitt sta­bi­li­sa­to­ren Start men­te han skul­le va­ere. Kan al­li­ke­vel få en vel­dig fin kar­rie­re.

ARON SIGURDARSON

En av de “ru­ti­ner­te” som skul­le dra las­set. Sco­ret ett mål, og har knapt bi­dratt. Var på vei inn på Rek­dals lag, men dår­li­ge pre­sta­sjo­ner før­te til tri­bune­plass.

GUDMUNDUR TRYGGVASON

Skul­le aspi­re­re for en plass på la­get “et­ter som­mer­en”. Har ikke fått vist seg frem, og ikke va­ert en enes­te kamp­tropp i høst. En vir­ke­lig spen­nen­de spil­ler for frem­ti­den, men det var ikke det Start treng­te.

ISAAC TWUM

Har hjul­pet Start sva­ert lite. Ble om­talt som et stort ta­lent, som skul­le spil­le fast i Elite­se­ri­en. Spil­te en­kel­te gode kam­per på vår­en. Har ikke spilt si­den au­gust. Ta­lent­full.

KASPER SKAANES

I lik­het med Sigurdarson en spil­ler som skul­le bi­dra med er­fa­ring fra Elite­se­ri­en. Null mål og null as­sist på den of­fen­si­ve spil­le­ren, som har fer­dig­he­ter og fart, men mang­ler slutt­pro­dukt. Godt av et år i 1.di­vi­sjon?

NI­KLAS SANDBERG

En av spil­ler­ne som våk­net litt mot slut­ten, men det han har le­vert to­talt er for dår­lig. Mål mot Ro­sen­borg i cu­pen, men in­gen i se­ri­en. Kan bli en nøk­kel­spil­ler nes­te år.

ADELEKE AKINYEMI

Kos­tet mye, rundt 7 mil­lio­ner kro­ner. Tre mål på 12 kam­per var ikke nok til å hind­re ned­rykk. I ka­te­go­ri­en ta­lent­full, men for få bi­drag.

IBRAHIM MENSAH

Hva var po­en­get med den­ne sig­ne­rin­gen? Kom i sommer. Har ikke kva­li­te­te­ne til å løf­te et lag. Spil­te 20 mi­nut­ter i Elite­se­ri­en. Får han noen­gang spil­le der igjen?

KE­VIN KABRAN

En spil­ler som løf­tet kva­li­te­ten på Start. Slet i vår, men spil­te seg stort opp frem til han ble ska­det.

MAT­HIAS BRINGAKER

For­tje­ner skryt for hvor­dan han bi­dro da Start treng­te det på høs­ten. Sta­ti­stik­ken vi­ser at han sco­ret fem mål på 457 mi­nut­ter. Bi­dro lite på vår­en, men fikk han nok sjan­ser?

ISAC LIDBERG

“Enormt po­ten­si­al”. “Va­ert be­trak­tet som et av de størs­te ta­len­te­ne i Sve­ri­ge”. Det var skuss­må­le­ne da han kom. Først ut­leid til Jerv, de­ret­ter Ham­kam. Spil­te mest 4.di­vi­sjons­fot­ball i år.

KRISTJAN FLOKI FINNBOGASON

Is­len­din­gen had­de en ok fjor­års­se­song. Sco­ret i årets to førs­te kam­per, de­ret­ter sa det stopp. Ut­leid til Brom­ma­poj­kar­na i høst.

MICHAEL OGUNGBARO

22-årin­gen ble hen­tet fra Jerv for noen hundre­tu­se­ner. For­svant på ut­lån til Åsa­ne, som ryk­ket ned fra 1.di­vi­sjon. Der han har va­ert ut og inn av la­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.