Kri­se i svensk de­mo­kra­ti

Det som er fram­stilt som en mu­lig løs­ning på re­gje­rings­kri­sen i Sve­ri­ge, kan i ver­ste fall føre til en svek­kel­se av det par­la­men­ta­ris­ke de­mo­kra­ti­et.

Faedrelandsvennen - - LØRDAG -

Et­ter må­ne­der med mis­lyk­ke­de re­gje­rings­for­hand­lin­ger, har sen­trums­par­ti­ene Cen­tern og Li­be­ra­ler­na åp­net for å støt­te so­sial­de­mo­kra­ten Ste­fan Löf­ven som stats­mi­nis­ter. I så fall sprek­ker den bor­ger­li­ge al­li­an­sen. Og Sve­ri­ge kan få et po­li­tisk sam­ar­beid på tvers av de etab­ler­te blok­ke­ne.

Det kan i ut­gangs­punk­tet ha man­ge fordeler, der­iblant – om­si­der – en re­gje­ring. Men de be­tin­gel­se­ne Cen­tern og Li­be­ra­ler­na har stilt, er så har­de at det ikke på noen måte er gitt at Löf­ven kan ak­sep­te­re dem. For ikke å snak­ke om fag­be­ve­gel­sen og venstre­si­den i det so­sial­de­mo­kra­tis­ke par­ti­et.

De bor­ger­li­ge sen­trums­par­ti­ene kre­ver blant an­net (yt­ter­li­ge­re) li­be­ra­li­se­ring av ar­beids­li­vet, skatte­let­te for grup­per med høye inn­tek-

ter og til­tak som i prak­sis kan føre til ster­ke­re pri­va­te inn­slag i pro­duk­sjo­nen av hel­se- og om­sorgs­tje­nes­ter. Med and­re ord: bor­ger­lig, for ikke å si li­be­ra­lis­tisk, po­li­tikk.

Löf­ven har sagt seg be­redt til å for­hand­le med de to sen­trums­par­ti­ene. Men det vil sit­te sva­ert langt in­ne for ham å gå med på sli­ke krav.

Det er ogsået åpent spørsmål om det vil va­ere av det gode for det par­la­men­ta­ris­ke de­mo­kra­ti­et i Sve­ri­ge. Löf­ven gikk til valg på et helt an­net po­li­tisk pro­gram. Skul­le han inn­fri de nevn­te kra­ve­ne, kan det ska­pe en til­lits­kri­se mel­lom so­sial­de­mo­kra­tis­ke vel­ge­re og par­ti­et. Og det er på in­gen måte sik­kert at det­te vil kom­me and­re par­ti­er til gode. Re­sul­ta­tet kan i ste­det bli at frust­ra­sjo­nen over og mis­til­li­ten til det po­li­tis­ke sys­te­met vokser. Og i nes­te run­de apa­ti­en og fø­lel­sen av mak­tes­løs­het. Som igjen kan tje­ne kref­ter som ikke øns­ker å ar­bei­de in­nen­for det par­la­men­ta­ris­ke sys­tem. Det vil i så fall va­ere al­vor­lig for det svens­ke de­mo­kra­ti­et.

Fort­satt gjen­står det mye ar­beid og man­ge for­hand­lings­run­der før det even­tu­elt kan dan­nes en ny re­gje­ring i Sve­ri­ge. Men for det svens­ke de­mo­kra­ti­et sin del er det å håpe at den pro­ses­sen som nå er i gang, ikke re­sul­te­rer i en re­gje­ring som fø­rer en po­li­tikk i sterk strid med de løf­te­ne som re­gje­rings­par­ti­et ga til vel­ger­ne før val­get.

Skul­le Löf­ven inn­fri de bor­ger­li­ge kra­ve­ne, kan det ska­pe en til­lits­kri­se mel­lom so­sial­de­mo­kra­tis­ke vel­ge­re og par­ti­et.

FOTO: NTB SCAN­PIX

Ste­fan Löf­ven kan kom­me til å fort­set­te som stats­mi­nis­ter. Men til en sva­ert høy po­li­tisk pris.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.