Faedrelandsvennen : 2018-12-01

MENING : 40 : 40

MENING

40 mening Faedrelandsvennen Lørdag 1. desember 2018 Samferdsel redaktør Gatemagasinet Klar Kristiansand m ●●Det er en demokratireform, som nå behandles i Stortinget. Et samlet Agder blir et stort kraftproduserende fylke, med fokus på grønne løsninger i regionalt. Det er derfor nødvendig å styrke det nye fylkestingets rolle som samfunnsutvikler, gjennom å behandle energisaker i dette organet, sammenheng med regionale planer. Kraftfylka representerer regioner med stor fornybarproduksjon. Vi er opptatt av at fylkestingene er best egnet til å se sammenhengen mellom energiog arealplaner i regionen. Oppgaveoverflytting var et kriterium for hele regionreformen. Ekspertutvalget som så på flytting av oppgaver pekte blant annet på en overføring av flere oppgaver innen energi- og miljøspørsmål, for eksempel konsesjonsbehandling av kraftverk. En slik overføring vil gjøre de i stand til en langt mer helhetlig og forpliktende arealplanlegging. Energi- og miljøspørsmål må ses i en større regional kontekst, i sammenheng med naeringsutvikling og arealplanlegging. Kraftutbyggingssaker er ofte konfliktfylte, og det er avgjørende med god samhandling med berørte parter. Fylkeskommunene er naturlige bindeledd mellom kommuner og staten, og har god dialog med kommunene. Dersom fylkeskommunene får konsesjonsansvar kan de se utbyggingsplanene i sammenheng med regional plan og i dialog med berørte parter om vekst- og vernespørsmål. Dette vil styrke det regionale demokratiet og det regionale planverktøyet. Vi registrerer at en del statlige aktører er skeptiske til flytting av oppgaver. Vi mener det ikke er grunnlag for dette. Som rapporten påpeker er statlige etater ofte fragmenterte på regionalt nivå. Det gir et demokratisk underskudd i forvaltningen av naturressurserog naeringsutvikling på regionalt nivå. En samling av oppgaveporte- ●●Mener Høyre virkelig at salg av cellegiften alkohol og nikotin som tar livet av enda flere, skal vaere nødvendig for å opprettholde våre flyplasser? Det er det samme som å si at vi må selge alkohol og tobakk for å opprettholde og bygge ut veinettet, kaianlegg til våre skip. Jeg ber Høyre lese seg opp på den rapporten jeg siterer fra, under, så vil de finne at en slik finansiering av vår persontransport vil bli svaert kostbar: Verdens helseorganisasjon viser gjennom en ny rapport at hvert 20. dødsfall i verden er alkoholrelatert. Noe som er mer enn tuberkulose, aids og vold til sammen. Totalt tar alkohol årlig livet av tre millioner mennesker. Alle drikker alkohol, er mantraet til de jeg kjenner. Men faktum er at et stort flertall av verdens befolkning ikke drikker alkohol. Det er 3,1 milliarder mennesker (57 prosent) som ikke smaker alkohol i det hele. Mens 2,3 milliarder mennesker (43 prosent) over 15 år drikker alkohol. Rapporten synliggjør også store forskjeller på kvinner og menns alkoholvaner. Kvinner drikker sjeldnere enn menn, og når de drikker, drikker de mindre enn menn. Globalt har anslagsvis 237 millioner menn og 46 millioner kvinner problemer med alkohol. Tre av fire av de som dør av alkoholrelaterte grunner, er menn. Men kvinner drikker stadig mer alkohol. Europa har hatt en sterk nedgang fra 2005, hvor europeerne Kristiansand

© PressReader. All rights reserved.