Krf-topp tru­er med å trek­ke seg

Aust-ag­ders fyl­kes­vara­ord­fø­rer Jo­nolav Strand (59) vil trek­ke seg fra Krfs lis­te der­som han ik­ke får en høy­ere plas­se­ring.|

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TONE SANDBERG [email protected]

– En sju­ende­plass er ik­ke så in­ter­es­sant for en med så lang farts­tid i fyl­kes­po­li­tik­ken som jeg har, sier Strand til Faed­re­lands­ven­nen.

Tors­dag har Ag­der KRF no­mi­na­sjons­møte, og det er ord­fø­rer i Ev­je og Horn­nes, Bjørn A. Rop­stad (60), som er inn­stilt på topp på no­mi­na­sjons­ko­mi­te­ens liste­for­slag foran val­get i 2019.

Jon-olav Strand fra Ri­sør er inn­stilt som num­mer sju, noe som att­på­til kan re­sul­te­re i en vara­plass i det nye Ag­der fyl­kes­ting som to­talt skal ha 49 re­pre­sen­tan­ter.

– Hvis ik­ke jeg får en bed­re plas­se­ring, vil jeg hel­ler prio­ri­te­re and­re opp­ga­ver, noe an­net, sier Strand som har 23 års farts­tid i fyl­kes­po­li­tik­ken, sju av dem som fyl­kes­vara­ord­fø­rer. For øv­rig har han per­mi­sjon fra job­ben ved Ri­sør vi­dere­gå­en­de sko­le.

Han vil ik­ke si hvor høyt han må stå for å fort­set­te, og nå gjen­står å se hvor­vidt noen vil ta opp kam­pen for hans po­li­tis­ke fram­tid:

– Jeg har vel fått nyss om at noen øns­ker det, men det­te blir det opp til no­mi­na­sjons­mø­tet å av­gjø­re, sier Strand som selv vil stil­le på mø­tet og se hva som skjer.

ASKILDSEN SKUF­FET

Hel­ler ik­ke Vest-ag­ders fyl­kes­vara­ord­fø­rer, To­re Askildsen (61) fra Man­dal, fikk liste­top­pen, og er fore­slått på fem­te­plass:

– Jeg leg­ger ik­ke skjul på at jeg er skuf­fet over det, for jeg håp­te på første­plas­sen, sier Askildsen til Faed­re­lands­ven­nen.

Han vil li­ke­vel ik­ke trek­ke seg fra lis­ten, og av­ven­ter ut­fal­let på no­mi­na­sjons­mø­tet.

– Fyl­kes­po­li­tik­ken blir nå vel­dig spen­nen­de etter­som re­gio­ne­ne får nye opp­ga­ver, og med faer­re re­pre­sen­tan­ter i fyl­kes­tin­get blir det mer ki­ving om plas­se­ne. Al­le er tjent med at det er kamp om ver­ve­ne, men det er jo ut­ford­ren­de for oss som står midt oppe i det, er­kjen­ner Askildsen.

ROP­STAD GLAD

Bjørn A. Rop­stad sy­nes det er stor stas å va­ere inn­stilt som par­ti­ets fyl­kes­ord­fø­rer­kan­di­dat, men tar ik­ke sei­e­ren på for­skudd:

– Jeg skal aer­lig inn­røm­me at jeg sy­nes det er en flott til­lits­er­k­la­e­ring, men er vel­dig klar over at det bare er en inn­stil­ling, og at det er no­mi­na­sjons­mø­tet som av­gjør, sier Rop­stad. Han har tid­li­ge­re gitt be­skjed om at det ik­ke er ak­tu­elt å gå til valg for en sjet­te pe­rio­de som ord­fø­rer i Ev­je og Horn­nes, og er klar for fyl­kes­po­li­tik­ken.

Men han li­ker ik­ke tan­ken på at Strand skul­le trek­ke seg:

– Det vil­le va­ere vel­dig leit, for det er en som bør va­ere med på la­get, sier han.

EN­STEM­MIG KOMITÉ

Hel­ler ik­ke le­de­ren av no­mi­na­sjons­ko­mi­te­en, Odd­var Steins­land, sy­nes det er en opp­løf­ten­de tan­ke:

– Det vil­le va­ert vel­dig synd om Jon-olav Strand trek­ker seg, sier Steins­land som også er le­der av Ven­ne­sla KRF.

Han sier kon­kur­ran­sen om de øvers­te plas­se­rin­ge­ne var hard:

– Beg­ge fyl­kes­vara­ord­fø­rer­ne er så gode at de også kun­ne stått på topp, men det er ik­ke en­kelt å få plass til al­le, for­kla­rer han.

No­mi­na­sjons­ko­mi­te­en måt­te også ta hen­syn til kjønn og al­der, og ik­ke minst til geo­gra­fi i det som nå er et sam­let par­ti for hele Ag­der.

Og etter to hø­rings­run­der blant lo­kal­la­ge­ne, var det en en­stem- mig komité som lan­det på for­sla­get der Bjørn A. Rop­stad tro­ner på topp:

– Rop­stad er en kjempe­god kan­di­dat, og det var han som ble spilt inn av flest, sier Odd­var Steins­land.

ARKIVFOTO: KJAR­TAN BJEL­LAND

– Hvis jeg ik­ke får en bed­re plas­se­ring, vil jeg hel­ler gjø­re noe an­net, sier fyl­kes­vara­ord­fø­rer Jon-olav Strand som er inn­stilt på sju­ende­plass på Ag­der Krfs lis­te.

ARKIVFOTO: REI­DAR KOLLSTAD

– Jeg skal aer­lig inn­røm­me at jeg sy­nes det er en flott til­lits­er­k­la­e­ring, sier Bjørn A. Rop­stad som er inn­stilt som Ag­der Krfs fyl­kes­ord­fø­rer­kan­di­dat.

ARKIVFOTO: TORBJØRN WITZØE

– Jeg håp­te på første­plas­sen, sier Vest-ag­ders fyl­kes­ord­fø­rer To­re Askildsen som er inn­stilt på fem­te­plass.

ARKIVFOTO: ODD IN­GE ULEBERG

– Beg­ge fyl­kes­vara­ord­fø­rer­ne er så gode at de også kun­ne stått på topp, sier Odd­var Steins­land, le­der av no­mi­na­sjons­ko­mi­te­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.