Jeg måt­te jo ha noe å tør­ke meg med.

Da til­tal­tes far ble fun­net død i bade­ka­ret lå det en dyne på gul­vet. Un­der be­gra­vel­sen skal til­tal­te ha sagt «jeg måt­te jo ha noe å tør­ke meg med».

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ER­LEND OLSBU er­[email protected]

Un­der retts­sa­ken mot den draps­til­tal­te 43-årin­gen har fle­re vit­ner for­klart at de har hørt at til­tal­te var an­svar­lig for sin fars død i 2002.

Noen har kun hørt ryk­ter, mens and­re har for­klart at til­tal­te selv har sagt at hun tok li­vet av sin far. Man­nen døde i bade­ka­ret 52 år gam­mel 27. mars 2002.

Tirs­dag ble til­tal­tes fet­ter bedt om å for­tel­le om noe han over­hør­te un­der sin on­kels be­gra­vel­se.

– Jeg satt sam­men med beste­mor. Hun lur­te på om jeg kun­ne skjøn­ne hva den dy­na gjor­de på gul­vet på ba­det. Da sa NN (til­tal­te): «Jeg måt­te jo ha noe å tør­ke meg med», for­klar­te fet­te­ren i ret­ten.

For­sva­rer Olav Syl­te lur­te på om fet­te­ren kun­ne ha hørt feil, men han svar­te at han var sik­ker på at til­tal­te sa at det var hun som måt­te ha noe å tør­ke seg med.

Til­tal­tes far ble ald­ri ob­du­sert og det er uvisst hva han døde av. Po­li­ti­et me­ner nå at han ble do­pet ned og drept av sin egen dat­ter.

DØDE FØR VITNEMÅL

Sist uke døde en 65 år gam­mel kvin­ne som bod­de sam­men med til­tal­tes far i 25 år. Hun var inn­kalt som vit­ne, men rakk ik­ke å for­kla­re seg i ret­ten.

I po­liti­av­hør har kvin­nen for­klart at hun ik­ke var hjem­me da sam­bo­eren døde, men snak­ket med ham på te­le­fon kvel­den før han ble fun­net.

– Hun kun­ne høre at han var be­ru­set. Han var ale­ne i hu­set, sa ak­tor Leif Alek­san­der­sen da han les­te opp av­hø­ret av kvin­nen.

Sam­bo­eren har sagt at hun syn­tes døds­fal­let var «rart».

– Vit­net kun­ne ik­ke for­stå at han skul­le ha med seg en dyne på ba­det. Det had­de han ald­ri gjort tid­li­ge­re, si­ter­te Alek­san­der­sen.

HJALP HAM OPP I BADE­KA­RET

Tirs­dag vit­net en 58 år gam­mel kvin­ne som har kjent til­tal­te i over 20 år. Hun for­tal­te at til­tal­te fle­re gan­ger snak­ket om fa­rens død.

– Hun har for­talt at hun skjen­ket fa­ren og hjalp ham opp i bade­ka­ret. Hun sa «han vil­le så gjer­ne bade, så jeg hjalp ham opp i bade­ka­ret», sa 58-årin­gen.

Kort tid etter fa­rens død kom til­tal­te på dø­ra til 58-årin­gen.

– Hun ut­ford­ret meg med et mer­ke­lig blikk. Så sa hun «det kan va­ere at det er jeg som har gjort det». Jeg ble sint. Jeg sa hun måt­te gå til po­li­ti­et, ik­ke til meg, sa kvin­nen, som om­tal­te seg selv som til­tal­tes «støtte­spil­ler».

Til­tal­te «slo da helt om», iføl­ge 58-årin­gen.

– Hun lo av meg. Hun sa: «Du er så lett­lurt. Selv­sagt har jeg ik­ke gjort det. Jeg kun­ne ik­ke drept en flue».

Iføl­ge 58-årin­gen kun­ne til­tal­te «si mye rart».

– Hun har ik­ke de sam­me gren­se­ne som and­re, sa kvin­nen.

For­sva­rer Olav Syl­te me­ner vitne­må­le­ne vi­ser at til­tal­te har kom­met med en rek­ke bi­sar­re og mer­ke­li­ge ut­ta­lel­ser i for­skjel­li­ge sam­men­hen­ger.

– Hun har kom­met med ut­sagn som ik­ke har blitt tatt se­riøst. I etter­tid tol­kes dis­se inn i en sam­men­heng som pas­ser med til­ta­len. Det er in­di­si­er som ik­ke kan føre til noen dom­fel­lel­se, sier Syl­te til Faed­re­lands­ven­nen.

SNAK­KET OM EKSENS DØD

Den til­tal­te 43-årin­gen har ik­ke øns­ket å for­kla­re seg for po­li­ti­et el­ler til ret­ten. Hun nek­ter straff­skyld for alt hun er til­talt for.

58-årin­gen som vit­net tirs­dag har også snak­ket med til­tal­te om eks­k­ja­eres­tens døds­fall på First ho­tel. Po­li­ti­et me­ner han ble do­pet ned og drept av til­tal­te.

– Hun har sagt «jeg var den sis­te som gikk da min far døde og da NN (eks­k­ja­eres­ten) døde. Jeg lu­rer på hvor­dan det ser ut».

Un­der retts­sa­ken har fle­re for­klart at 43-årin­gen var sva­ert opp­tatt av ar­ven.

Til­tal­te skal over­for 58-årin­gen ha hev­det at fa­ren had­de et tes­ta­men­te hvor hun fikk det mes­te av fa­rens ver­di­er på 13–14 mil­lio­ner kro­ner.

ONKELEN TOK TESTAMENTET

– Hun har sagt at onkelen tok det­te testamentet. Jeg sa hun bur­de gå til po­li­ti­et, men det vil­le hun ik­ke. Hun men­te onkelen da vil­le få det til å se ut som hun had­de drept fa­ren, for­tal­te venn­in­nen i ret­ten.

Til­tal­te skal også ha sagt at hun fant det stjål­ne testamentet i on­ke­lens båt.

– Jeg spur­te om jeg kun­ne få se det, men jeg så det ald­ri, sa 58-årin­gen.

Til­tal­tes on­kel for­klar­te seg for ret­ten sist uke. Han for­klar­te at han ik­ke had­de noe kjenn­skap til et slikt tes­ta­men­te.

Tirs­dag tok ret­ten pau­se i to uker. Hoved­for­hand­lin­gen fort­set­ter ons­dag 19. de­sem­ber.

FOTO: JA­COB BUCHARD

43-årin­gen som er til­talt for å ha drept sin far i 2002 og sin tid­li­ge­re kja­eres­te i 2014 nek­ter straff­skyld.

FOTO: PO­LI­TI­ET

Da til­tal­tes far ble fun­net død i bade­ka­ret 27. mars 2002 lå det en dyne på gul­vet. Fle­re i av­dø­des fa­mi­lie har lurt på hvor­for den lå slik på gul­vet. Det­te bil­det er et av sva­ert få po­li­ti­et tok på åste­det da 52-årin­gen ble fun­net død.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.