To sik­tet etter blokk­brann

Tre per­soner ble ska­det etter en brann i en bo­lig­blokk i Mar­viks­vei­en i Kris­tian­sand natt til tirs­dag. Po­li­ti­et mis­ten­ker at bran­nen er på­satt.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JONAS MJAALAND ELLING SVELA CHRISTINA STENBEK ØSTTVEIT EI­VIND KRISTENSEN ARILD SANDVIK TOR­MOD FLEM VEGGE

– To per­soner er sik­tet i for­bin­del­se med bran­nen, for­tel­ler Pet­ter San­de­ll, sek­sjons­le­der for et­ter­forsk­ning ved Kris­tian­sand po­liti­sta­sjon, ved 15-ti­den tirs­dag.

Tirs­dag ble først én per­son sik­tet i for­bin­del­se med bran­nen i Mar­viks­vei­en 9, før også en an­nen per­son ble sik­tet.

– Vi an­ser ik­ke sa­ken som fer­dig opp­klart. Vi job­ber vi­de­re med etter­forsk­nin­gen, og av­ven­ter blant an­net kri­mi­nal­tek­nis­ke un­der­sø­kel­ser, fort­set­ter San­de­ll.

San­de­ll sa føl­gen­de til Faed­re­lands­ven­nen tid­li­ge­re på da­gen:

– Vi me­ner at ar­ne­ste­det er på ut­si­den av ei dør i 3. eta­sje, og det er per nå in­gen­ting som til­si­er at det er and­re år­sa­ker til bran­nen enn at den er på­satt. Det­te kun­ne fått al­vor­li­ge kon­se­kven­ser.

VARS­LET OM RØYKUTVIKLING

Po­li­ti­et meld­te om røykutvikling i Mar­viks­vei­en 9 klok­ka 03.15 på Twit­ter. Kort tid etter meld­te de at bran­nen var slok­ket og at røyk­dyk­ke­re gjen­nom­søk­te byg­nin­gen.

Rundt 20 per­soner ble eva­ku­ert på grunn av røykutvikling.

– Det har va­ert en brann i tredje eta­sje som nå er slok­ket. Brann­ve­se­net har kon­troll. Det er eva­ku­ert per­soner fra and­re, tredje og fjer­de eta­sje, sa po­li­ti­ets inn­sats­le­der på ste­det, An­ders Holt, til Faed­re­lands­ven­nen.

Brann­ve­se­net slok­ket raskt bran­nen i blok­ka, der 50 be­bo­ere er re­gist­rert. Tirs­dag mor­gen ble krim­tek­ni­ke­re sendt til ste­det for å gjø­re un­der­sø­kel­ser.

– Un­der­sø­kel­se­ne er av­slut­tet nå, men vi kan fore­lø­pig ik­ke si noe om brann­år­sa­ken. Vi må gjen­nom­gå fle­re krim­tek­nis­ke spor, og det skal gjø­res tak­tisk et­ter­forsk­ning. Nå på mor­ge­nen star­ter vi med av­hør og rund­spør­ring i om­rå­det, sa ope­ra­sjons­le­der Frode Vang, i Ag­der po­liti­dis­trikt, til Faed­re­lands­ven­nen klok­ka 06.20.

Sør­lan­det syke­hus opp­lys­te at de had­de mottatt tre per­soner etter bran­nen. En mann be­teg­nes som mo­de­rat ska­det, mens en kvin­ne og en mann er let­te­re ska­det.

IK­KE SPREDNINGSFARE

Det ble raskt kon­sta­tert at det ik­ke var fare for spred­ning.

– Det brant ut­ven­dig i tredje eta­sje da vi kom til ste­det. Vi slok­ket bran­nen ri­me­lig raskt, men det ble mye røyk i eta­sje­ne opp­over. Så det var stort sett pro­ble­met, sa ut­ryk­nings­le­der i Kris­tian­sands­re­gio­nen brann og red­ning (KBR), Øy­vind Er­land, til Faed­re­lands­ven­nen.

Han opp­lys­te at brann­ve­se­net først måt­te gjø­re røm­nings­vei­ene frie for røyk før de kun­ne eva­ku­ere be­boer­ne.

– Folk ble i lei­lig­he­te­ne til de kun­ne eva­ku­ere.

SLAPP INN IGJEN

Klok­ka 04.05, en snau time etter at bran­nen star­tet, ble al­le de eva­ku­er­te slup­pet inn igjen, bort­sett fra dem som bor i lei­lig­he­te­ne det har brent i i tredje eta­sje.

– I tredje eta­sje har det blitt en del brann­ska­der, så dis­se be­boer­ne har fått til­bud om ho­tell­over­nat­ting gjen­nom Kris­tian­sand kom­mu­ne, sier ope­ra­sjons­le­der Frode Vang til Faed­re­lands­ven­nen.

Bo­lig­blok­ka lig­ger like over vei­en for Shell Wal­hal­la og Val­hal­la om­sorgs­sen­ter på Lund. Man­ge av be­boer­ne sam­let seg på ben­sin­sta­sjo­nen etter at de ble eva­ku­ert.

TEK­NIS­KE UN­DER­SØ­KEL­SER

Kri­mi­nal­tek­ni­ker­ne av­slut­tet sine un­der­sø­kel­ser tirs­dag mor­gen.

Iføl­ge Pet­ter San­de­ll vil det bli opp­nevnt en sak­kyn­dig i sa­ken – en per­son med fag­kom­pe­tan­se – som skal kun­ne vurdere fare­po­ten­sia­let knyt­tet til bran­nen i blok­ka.

FOTO: JONAS MJAALAND

Det brøt ut brann i ei bo­lig­blokk i Mar­viks­vei­en i Kris­tian­sand natt til tirs­dag. Po­li­ti­et mis­ten­ker at bran­nen er på­satt.

FOTO: CHRISTINA ØSTTVEIT

Blok­ka i Mar­viks­vei­en har ni eta­sjer. Det er kun be­boer­ne i tredje eta­sje som ik­ke har fått flyt­te hjem igjen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.