Det Nors­ke Mi­sjons­sel­skap vars­ler opp­si­gel­ser

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Grun­net en svikt i tes­ta­men­ta­ris­ke ga­ver på sju mil­lio­ner kro­ner i 2018 vars­ler Det Nors­ke Mi­sjons­sel­skap opp­si­gel­ser, men mi­sjo­na­ere­ne fre­des.

Det Nors­ke Mi­sjons­sel­skap (NMS) bud­sjet­ter­te med 22 mil­lio­ner kro­ner i 2018. En be­ty­de­lig del av det­te bud­sjet­tet av­hen­ger av tes­ta­men­ta­ris­ke ga­ver, men gi­ver­gle­den ble ik­ke som for­ven­tet og sel­ska­per vars­ler opp­si­gel­ser, mel­der Stav­an­ger Af­ten­blad tirs­dag.

– Grun­nen til at det i år går mot opp­si­gel­ser, er at det har va­ert en svikt i tes­ta­men­ta­ris­ke ga­ver. Den svik­ten ser ut til å bli på sju mil­lio­ner kro­ner for 2018, sier ge­ne­ral­sek­reta­er Jeff­rey Huse­by i Det Nors­ke Mi­sjons­sel­skap (NMS) til avi­sen

NMS opp­ford­ret tid­li­ge­re i høst sine støtte­spil­le­re til å do­ne­re pen­ger for å red­de inn det som så ut til å bli et un­der­skudd på 10 mil­lio­ner kro­ner. Sum­men de fikk inn holdt ik­ke, og de mel­der nå at de er i gang med å si opp an­sat­te. Ned­sk­ja­e­rin­ge­ne vil kom­me i ho­ved­ad­mi­ni­stra­sjo­nen.

O

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.