Lo­ver å sat­se på «glemt» by­del

Som sis­te by­del i Kris­tian­sand, skal også by­de­len Tveit få egen kunst­gress­bane. Det er klart etter at et fler­tall i by­sty­ret har blitt eni­ge om bud­sjett.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJE­TIL REITE kje­[email protected]

– Tveit er den enes­te by­de­len som mang­ler et skik­ke­lig an­legg med kunst­gress. Idretts­la­get må til Kongs­gård for å spil­le sine hjemme­kam­per, sier Re­na­te Ha­ege­land, gruppe­le­der i Høy­re.

Tirs­dag ble de seks par­ti­ene som ut­gjør fler­tal­let i by­sty­ret eni­ge om end­rin­ger i by­ens bud­sjett. Inn kom­mer både kunst­gress, gra­tis skoleskyss og buldre­vegg. Eien­doms­skat­ten re­du­se­res med 0,1 pro­mil­le, noe som ut­gjør 4,5 mil­lio­ner per år.

De seks par­ti­ene øker ut­gif­te­ne til både drift og in­ves­te­rin­ger. Det fi­nan­sie­rer de ved å ta mer av dis­po­si­sjons­fon­det for 2019. Sam­ti­dig bud­sjet­te­rer de med økt ut­byt­te fra sel­ska­per der kom­mu­nen er medi­er, blant an­net Knas. De leg­ger også inn noen stor­drifts­for­de­ler når kom­mu­ne­ne Kris­tian­sand, Søg­ne og Song­da­len slår seg sam­men.

SKOLESKYSS OG BULDRE­VEGG

De seks par­ti­ene som ut­gjør fler­talls­kon­stel­la­sjo­nen i by­sty­ret er Høy­re, KRF, Frp, Pp, Venst­re og Sp.

Ti mil­lio­ner til Tveit i 2019 er den størs­te end­rin­gen i bud­sjet­tet som skal ved­tas i by­sty­ret i de­sem­ber.

Men de kom­mer også til å be­vil­ge pen­ger til en rek­ke and­re for­mål:

Frik­stad bede­hus får 1,5 mil­lio­ner kro­ner. Bede­hu­set i Rande­sund

Obyg­ger ut for til sam­men 18 mil­lio­ner kro­ner der det mes­te skjer på dug­nad.

Det skal bru­kes tre mil­lio­ner på å frem­skyn­de byt­te av dek­ke på gam­le kunst­gress­ba­ner.

Det skal bru­kes tre mil­lio­ner på å åpne et gate­løp i Hol­bergs gate og det skal bru­kes 1,5 mil­lio­ner på å fjer­ne par­ke­rings­plas­ser på gate­plan og trans­for­me­re ga­ter.

Klatre­klub­ben får 2,9 mil­lio­ner i til­skudd til en klatre­vegg. Det skal bru­kes en mil­lion eks­tra på as­falt på kom­mu­na­le vei­er

OOOOi 2019. Ti mil­lio­ner eks­tra de kom­men­de fire åre­ne.

Stupe­tår­net i Ber­tes får 400.000 kro­ner i pro­sjek­te­rings­mid­ler, mens det blir gitt 1,5 mill til bred­bånd i Ytre Rande­sund. På kutt­si­den drop­per fler­tal­let en øk­ning i drifts­til­skud­det til Kunst­si­lo­en i den­ne om­gang. I ste­det kom­mer det en egen sak på det­te.

OFLERE I JOBB

Po­li­ti­ker­ne i Kris­tian­sand fikk tid­li­ge­re i høst pre­sen­tert tall som vi­ser at det er sta­dig fle­re som går på so­sial­hjelp. De seks par­ti­ene me­ner uten­for­skap er et av de størs­te pro­ble­me­ne Kris­tian­sand står over­for og vil set­te ned et eget ut­valg som kan fin­ne kon­kre­te til­tak for å få fle­re i jobb.

– Det er sto­re ut­ford­rin­ger med inn­vand­rer­be­folk­nin­gen, men også med unge men­nes­ker som ik­ke kom­mer seg i ar­beid. Ar­bei­det som gjø­res på det­te fel­tet er for frag­men­tert og ar­beids­mar­keds­be­drif­te­ne blir ik­ke brukt godt nok, sier ord­fø­rer Ha­rald Fur­re (H).

De seks par­ti­ene kom­mer også til å stem­me for gra­tis SFO for funk­sjons­hem­me­de barn fra fem­te klas­se og opp­over. De vil også ut­re­de mu­lig­he­ten for skole­mat til ele­ve­ne.

Sat­sin­gen «nye mønst­re trygg opp­vekst» får to mil­lio­ner eks­tra. Det­te er et pro­gram som er ret­tet mot ut­sat­te fa­mi­li­er og som skal for­hind­re at barn fal­ler uten­for.

FOTO: KJAR­TAN BJEL­LAND

De seks par­ti­ene som ut­gjør fler­tal­let i by­sty­ret er blitt eni­ge om et bud­sjett. Fra venst­re: Sti­an Stor­buk­ås (Frp), Jør­gen Kristiansen (KRF), Re­na­te Ha­ege­land (H), Ha­rald Fur­re (H), Ole Mag­ne Om­dal (Sp), Ivar Ber­gund­hau­gen (V) og Odd A. Salve­sen (Pp).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.