Vil øke ei­en­doms­skatt og «barne­trygd»

Faedrelandsvennen - - NYHETER - STEI­NAR VINDSLAND

– Krfs øk­ning i barne­tryg­den hjel­per ik­ke de som tren­ger det mest. Det vil vårt for­slag gjø­re, me­ner Aps po­li­ti­ke­re i Kris­tian­sand by­sty­re.

Man­dag kveld ble Ar­bei­der­par­ti­ets al­ter­na­ti­ve for­slag til bud­sjett i Kris­tian­sand for nes­te år klart. I for­mann­ska­pet ons­dag skal al­le par­ti­enes al­ter­na­ti­ve bud­sjett leg­ges fram, og de­ret­ter bra­ker det løs med po­li­tis­ke for­hand­lin­ger fram mot bud­sjett­mø­tet i by­sty­ret i de­sem­ber.

– Det er jo en rar si­tua­sjon å leg­ge fram fire­års­bud­sjett når vi vet at alt vil bli end­ret med Nye Kris­tian­sand fra 2020, be­mer­ker Trond Blatt­mann.

Han reg­ner med det vil bli gjort for­søk på å vi­dere­føre sam­ar­bei­det mel­lom Ap, SV, Rødt og MDG. Det vil imid­ler­tid ik­ke hol­de til noe bud­sjett­fler­tall, etter­som de bare ut­gjør 20 av re­pre­sen­tan­te­ne og de bor­ger­li­ge sit­ter på 27.

– Vi er åpne for for­hand­lin­ger, sier Blatt­mann.

Han og Då­strøl Lange­land fram­he­ver først at de vil øke barne­tryg­den på en an­nen måte enn de 1000 kro­ne­ne i året KRF har fått med seg re­gje­rin­gen på.

– Vi fore­slår at øk­nin­gen i barne­tryg­den i påske­må­ne­den, som­mer­fe­rien og jule­må­ne­den ik­ke skal be­reg­nes som inn­tekt ved ut­be­ta­ling av so­sial­hjelp, sier Då­støl Lange­land.

BARNE­TRYGD

I dag reg­ner Nav barne­tryg­den som en inn­tekt som trek­kes fra so­sial­hjel­pen, mens Ap alt­så vil hol­de den uten­for, og på sikt me­ner par­ti­et det­te skal gjel­de hele året. I bud­sjett­for­sla­get er det satt av 2,5 mil­lio­ner kro­ner til det­te.

Den lo­ka­le kon­tant­støtte­ord­nin­gen på 6–8.000 kro­ner i året for barn mel­lom to og tre år må også kut­tes, og de 2,5 mil­lio­ner kro­ne­ne skal hel­ler bru­kes på å styr­ke barne­ha­ge­ne, fore­slår par­ti­et. De vil også gi tre mil­lio­ner kro­ner for at fle­re barn med funk­sjons­ned­set­tel­ser skal få til­gang til sfo, styr­ke be­man­ning til ele­ver med spe­si­el­le be­hov i sko­len og styr­ke barne­ver­net med en mil­lion kro­ner.

EI­EN­DOMS­SKATT

Til sam­men fore­slår par­ti­et på­plus­sin­ger på råd­man­nens for­slag til bud­sjett med 23, 5 mil­lio­ner kro­ner. Det­te fi­nan­sie­rer par­ti­et med å øke eien­doms­skat­ten fra råd­man­nens for­slag på 5,8 til 6,3 pro­mil­le, og inn­kas­se­rer der­med 16 mil­lio­ner kro­ner eks­tra til kom­mune­kas­sa. Res­ten fi­nan­sie­res med ut­byt­te fra kom­mu­na­le sel­ska­per og tap­ping av fond.

Til nytt mu­se­ums­bygg i Node­vi­ga me­ner Ap det er rik­tig å set­te av 100 mil­lio­ner kro­ner, men det skal først skje i 2022. Men al­le­re­de nes­te år me­ner par­ti­et det er rik­tig å bru­ke 10 mil­lio­ner kro­ner til re­ha­bi­li­te­ring av Sols­let­ta re­ha­bi­li­te­rings­an­legg. Dess­uten vil po­li­ti­ker­ne bru­ke to mil­lio­ner på tur­løy­per, uni­ver­sell ut­for­ming av sko­ler og til­rette­leg­ging for funk­sjons­hem­me­de.

FOTO: STEI­NAR VINDSLAND

Her er Kris­tian­sand Aps bud­sjett­ko­mi­té: Fra venst­re Trond Blatt­mann, Met­te Gun­der­sen, Jan­ni­ke Ama­lie Sveins­dat­ter og Ei­rik Då­støl Lange­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.