Halv sei­er til De gule ves­te­ne

Frank­ri­ke ut­set­ter den plan­lag­te øk­nin­gen av driv­stoff­av­gif­ter og strøm­pri­ser etter uker med pro­tes­ter og opp­tøy­er som har kos­tet fle­re men­nes­ker li­vet.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

– In­gen av­gift er vik­tig nok til å set­te na­sjo­nens sam­hold i fare, sa stats­mi­nis­ter Édouard Philip­pe i en tv-sendt tale i går.

Bare for noen uker siden in­sis­ter­te re­gje­rin­gen på at høy­ere driv­stoff­av­gif­ter var nød­ven­dig for å kut­te klima­ut­slip­pe­ne. Til­bake­to­get skjed­de sam­ti­dig som klima­for­hand­le­re i Po­len har be­gynt et nytt stort møte om iverk­set­tel­se av Pa­ris­av­ta­len.

De­mon­stra­sjo­ne­ne og opp­tøy­ene i Frank­ri­ke de sis­te uke­ne be­gyn­te som en pro­test mot driv­stoff­av­gif­te­ne. Men de­mon­stran­te­ne har også kom­met med en rek­ke and­re krav om til­tak for å bed­re si­tua­sjo­nen for grup­per med lav inn­tekt.

En av le­der­ne for pro­tes­te­ne, Ben­ja­min Cau­chy, me­ner re­gje­rin­gens til­bake­tog er et førs­te skritt. Sam­ti­dig vars­ler han at de­mon­stran­te­ne ik­ke vil nøye seg med smu­ler.

FLE­RE HUND­RE SKADD

De vars­le­de øk­nin­gen i ben­si­nog die­sel­av­gif­ter skul­le egent­lig trådt i kraft ved års­skif­tet, men ut­set­tes i ste­det i seks må­ne­der. Det sam­me gjel­der nye stan­dar­der som vil gjø­re det dy­re­re å eie eld­re kjøre­tøy­er med høye ut­slipp.

Sam­ti­dig ut­set­tes plan­lag­te øk­nin­ger strøm- og gass­pri­se­ne i tre må­ne­der.

Må­let med re­gje­rin­gens re­trett er å få en slutt på de vold­som­me pro­tes­te­ne de sis­te uke­ne. Fle­re hund­re men­nes­ker er blitt ska­det, tre har mis­tet li­vet og et stort an­tall bi­ler er blitt satt i brann.

De­mon­stra­sjo­ne­ne be­gyn­te som en gras­rot­pro­test mot driv­stoff­av­gif­te­ne i regi av en be­ve­gel­se som kal­ler seg De gule ves­te­ne. Pro­tes­te­ne har se­ne­re ut­vik­let seg til en bre­de­re bøl­ge av mot­stand mot øken­de leve­kost­na­der, skat­ter og av­gif­ter og Macron-re­gje­rin­gens øko­no­mis­ke reformer.

Pa­ris har de sis­te tre hel­ge­ne va­ert pre­get av om­fat­ten­de og dels vol­de­li­ge pro­tes­ter. I hel­gen ut­vik­let de­mon­stra­sjo­ner seg til rene gate­slag i Pa­ris. Over 130 per­soner ble ska­det og 400 på­gre­pet un­der de vol­de­ligs­te opp­tøy­ene i ho­ved­sta­den på lang tid.

VIL HA FOR­MUES­SKATT

De­mon­stran­te­ne kre­ver også høy­ere minste­lønn og gjen­inn­fø­ring av for­mues­skatt for høyt­løn­ne­de – en skatt som ble av­skaf­fet i fjor.

Na­e­rings­livs­le­de­re har på sin side ad­vart om at de­mon­stra­sjo­ne­ne kan skrem­me bort folk som skal shop­pe fram mot jul.

Fi­nans­mi­nis­ter Bruno Le Mai­re opp­lys­te man­dag at ho­tell­re- ser­va­sjo­ne­ne i be­rør­te om­rå­der har falt mel­lom 15 og 20 pro­sent siden pro­tes­te­ne be­gyn­te.

Masse­pro­tes­ter har gjen­tat­te gan­ger gjen­nom his­to­ri­en tvun­get frans­ke pre­si­den­ter til å fore­ta hel­om­ven­din­ger, men Macron har så langt mar­kert seg som en po­li­ti­ker som ik­ke vil gi etter for press.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.