Nam­mo vil sel­ge ku­ler og hånd­gra­na­ter i Midt­østen

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Halv­nors­ke Nam­mo er på plass un­der en in­ter­na­sjo­nal vå­pen­mes­se i Egypt, der de hå­per å inn­gå nye kon­trak­ter om salg i en re­gion pre­get av krig og uro.

Den­ne uka på­går den sto­re vå­pen­mes­sen Edex 2018 i Kai­ro, med den egyp­tis­ke kupp­ma­ke­ren Ab­del Fattah al-si­si som sin høye be­skyt­ter.

Over 300 vå­pen­pro­du­sen­ter del­tar un­der mes­sen, og på stand 1720 for­sø­ker Nam­mo å over­be­vi­se po­ten­si­el­le kun­der om at de­res ku­ler og hånd­gra­na­ter er å fore­trek­ke.

Den nors­ke stat ei­er 50 pro­sent av Nam­mo-kon­ser­net, som har 2300 an­sat­te, fab­rik­ker og salgs­kon­to­rer i 14 land.

Stan­den i Kai­ro be­man­nes av Nam­mo Pa­len­cia, et hel­eid spans­ke dat­ter­sel­skap som ble kjøpt opp i 2013

VIK­TI­GE KUN­DER

– Har Nam­mo be­ten­ke­lig­he­ter med å mar­keds­føre am­mu­ni­sjon og hånd­gra­na­ter i en re­gion pre­get av krig og uro og på en mes­se ar­ran­gert av den egyp­tis­ke re­gje­ringsha­eren?

– Vi del­tar der vi har kun­der som er vik­ti­ge for oss, sier Nam­mo-kon­ser­nets kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør End­re Lun­de.

Dat­ter­sel­skap i ut­lan­det, som spans­ke Nam­mo Pa­len­cia, er ik­ke un­der­lagt norsk eks­port­kon­troll, på­pe­ker han.

– Spans­ke eks­port­reg­ler er mye de sam­me som el­lers i Euro­pa, men det på­går en de­batt også der. Vi har ik­ke grunn­lag for å si at nors­ke myn­dig­he­ter er bed­re til å vurdere det­te enn spans­ke myn­dig­he­ter, sier Lun­de.

VIL HA NYTT RE­GEL­VERK

– Det er helt utro­lig at det ik­ke fin­nes et re­gel­verk som hind­rer at nors­ke sel­ska­per kan sel­ge krigs­ma­te­ri­ell til dik­ta­tu­rer og land i krig. Det at sal­ge­ne skjer gjen­nom dat­ter­sel­skap i and­re land, er in­gen unn­skyld­ning, sier Change­ma­kers le­der Em­bla Re­gi­ne Mat­hi­sen.

– Det nors­ke re­gel­ver­ket må også gjel­de nors­ke sel­ska­per som er re­gist­rert i and­re land. Nors­ke myn­dig­he­ter må bru­ke sitt ei­er­skap ak­tivt for å hind­re at vi sel­ger vå­pen til dik­ta­tu­rer og land i krig, kre­ver hun.

– Al­le be­drif­ter er un­der­lagt eks­port­kon­trol­len i det lan­det de be­fin­ner seg, sier kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver Ane Ha­a­vards­dat­ter Lun­de i UD.

På spørs­mål om nors­ke myn­dig­he­ter har kom­met med noen ge­ne­rell hen­stil­ling til norsk­eide pro­du­sen­ter i and­re land, om å for­hol­de seg til norsk re­gel­verk, hen­vi­ser hun til Na­e­rings- og fiskeri­de­par­te­men­tet, som for­val­ter sta­tens ei­er­an­del i Nam­mo.

ILLUSTRASJONSFOTO: REU­TERS

Det halv­nors­ke sel­ska­pet Nam­mo gjør fram­støt for å sel­ge am­mu­ni­sjon og gra­na­ter i Midt­østen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.