Tre av fire i nye hytte­felt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Tre av fire nye hyt­ter i 2016 og 2017 ble bygd i hytte­felt. Snart vil over halv­par­ten av nors­ke hyt­ter og fri­tids­bygg va­ere i tett­byg­de om­rå­der.

Fort­satt er de en­kelt­stå­en­de byg­ge­ne så vidt i fler­tall, 51 pro­sent, men tren­den går mot økt for­tet­ting, vi­ser tall fra Sta­tis­tisk sen­tral­byrå (SSB). I 2016 og 2017 ble det opp­ført nes­ten 10.000 nye fri­tids­bygg. Over tre fire­de­ler av dis­se ble opp­ført i det som be­skri­ves som tett­byg­de fri­tids­bygg­om­rå­der, noe SSB de­fi­ne­rer som en samling med minst fem fri­tids­bygg, der av­stan­den mel­lom byg­ge­ne ik­ke over­sti­ger 75 me­ter. Opp­fø­ring av nye hyt­ter i 2017 har va­ert størst i om­rå­der med 50 el­ler fle­re bygg. Sam­ti­dig har an­de­len ny­bygg i felt med mel­lom fem og 24 byg­nin­ger falt noe.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.