Dis­se fak­to­re­ne er av­gjø­ren­de for bar­nas sunn­het

Sun­ne barn tren­ger mer enn fy­sisk ak­ti­vi­tet og rik­tig kosthold, noe bar­na ved Strøm­me sko­le al­le­re­de har la­ert seg. – Når jeg snak­ker med ven­ner så kjen­ner jeg i hele meg at det er godt, sier Ani­ne (8).

Faedrelandsvennen - - AKTUELT -

– Førs­te gang jeg skul­le syk­le uten støtte­hjul var jeg ner­vøs, og ram­let, sier Ke­e­lan Kauffman Pedersen (8).

Ani­ne Foss­heim Wang (8) har også en spe­si­ell his­to­rie fra førs­te syk­kel­tur:

– Jeg syk­let rett i en busk, men det gjør jeg ik­ke nå len­ger, sier hun.

I skole­går­den på Strøm­me sko­le leg­ges det opp til både lek og la­e­ring, og de tre 8-årin­ge­ne vi snak­ker med, har al­le­re­de er­fart ver­di­en av re­la­sjo­ner og opp­le­vel­sen av mest­ring.

– Det kjen­nes fint når jeg kla­rer noe jeg ik­ke har klart før, for­kla­rer Ke­e­lan.

Sam­men med Ma­ren Schunk Bjørn­dahl (8) be­gyn­ner de tre bar­na å snak­ke om hva det egent­lig be­tyr å va­ere sunn, og ha et godt liv. Ven­ner er vik­tig, me­ner de.

– En venn er en som støt­ter meg og trøs­ter meg hvis jeg er lei meg. Hvis jeg er ner­vøs så kjen­ner jeg det dun­ker i hjer­tet, og da er det fint å snak­ke med en venn, be­skri­ver Ma­ren.

– Siden jeg har ven­ner, har jeg all­tid noe å va­ere sam­men med i fri­mi­nut­te­ne, fort­set­ter Ke­e­lan.

– Når jeg snak­ker med ven­ner så kjen­ner jeg i hele meg at det er godt, sier Ani­ne.

TRE KJERNEFAKTORER FOR SUNN­HET

Sunn­het har sam­men­heng med både fy­sis­ke, psy­kis­ke og so­sia­le be­tin­gel­ser, for­kla­rer Ing­rid Lund, pro­fes­sor i spe­sial­pe­da­go­gikk ved Pe­da­go­gisk Ut­vik­lings­sen­ter ved Uni­ver­si­te­tet i Ag­der.

– Det hand­ler først og fremst om at den unge tren­ger sunn mat som gjør at krop­pen fun­ge­rer. Men det er også av­gjø­ren­de å ha en grunn­leg­gen­de opp­le­vel­se av å høre til og bli els­ket, sier hun.

Lund un­der­stre­ker at barn og unge tren­ger tryg­ge mil­jø­er og na­ere re­la­sjo­ner, og leg­ger til at fø­lel­sen av til­hø­rig­het er sel­ve ba­ere­bjel­ken i so­si­al, emo­sjo­nell og kog­ni­tiv ut­vik­ling.

– En trygg til­knyt­ning er et vik­tig ut­gangs­punkt for god psy­kisk helse. Det står i sterk sam­men­heng med den un­ges evne til å stå i ut­ford­rin­ger og våge å prø­ve og fei­le.

Der­for er Lund opp­tatt av at det leg­ges til ret­te for mest­ring på al­le are­na­er, både hjem­me, i barne­hage og på sko­le.

– Barn tren­ger å øve seg på ut­ford­rin­ger som opp­står i re­la­sjo­ner til and­re, og i li­vet for øv­rig.

De tre åtte­årin­ge­ne på Strøm­me sko­le er eni­ge om at ver­ken mest­rings­fø­lel­se på to hjul el­ler gode ven­ner er nok, om man ik­ke spi­ser sunt.

– Jeg spi­ser fisk, men li­ker ik­ke tran, fast­slår Ma­ren.

– Vi må ha fisk og grønn­sa­ker, og så spi­ser jeg en pose med god­te­ri på lør­dag, for­kla­rer Keelen.

– En hel pose? spør Ma­ren.

– Ja, men bare en li­ten, pre­si­se­rer Keelen.

Ani­ne bry­ter inn og sier at en li­ten pose med god­te­ri på lør­dag må va­ere greit, med at det er kjempe­vik­tig med sunn mat.

– Da får man ener­gi, og hvis ik­ke man har ener­gi så kla­rer man ik­ke å la­ere på sko­len, og da kan man sov­ne i ti­me­ne, for­kla­rer hun.

– MER GOD­TE­RI ENN FISK

Er sunt kosthold er som kjent vik­tig for la­e­ring, men også for å fore­byg­ge syk­dom og frem­me god helse ge­ne­relt. Eli Anne Myr­voll Blom­kvist, kli­nisk er­na­e­rings­fy­sio­log og sti­pen­diat ved Uni­ver­si­te­tet i Ag­der sier at der­som man føl­ger kost­rå­de­ne til Helse­di­rek­to­ra­tet, vil man ha gode for­ut­set­nin-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.