Seks av ti i jobb fem år etter in­tro­duk­sjons­pro­gram

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Av dem som gikk ut av in­tro­duk­sjons­pro­gram­met for inn­vand­re­re i 2011, var 63 pro­sent i ar­beid el­ler ut­dan­ning etter fem år. Faer­rest kvin­ner er i jobb.

57 pro­sent av kvin­ne­ne som av­slut­tet in­tro­duk­sjons­pro­gram­met for ny­an­kom­ne inn­vand­re­re i 2011, var i jobb og/el­ler i ut­dan­ning fem år se­ne­re. Blant menn var det til­sva­ren­de tal­let 66 pro­sent, mel­der Sta­tis­tisk sen­tral­byrå (SSB).

De fles­te som er i jobb, har fått stil­lin­ger in­nen salg og ser­vice el­ler som ren­hol­de­re og hjelpe­ar­bei­de­re.

– OVERKVALIFISERT

– Så man­ge som 90 pro­sent av dem med uni­ver­si­tets- el­ler høy­skole­ut­dan­ning kan va­ere overkvalifisert til job­ben sin, ved at de er an­satt i yr­ker uten krav til høy­skole­ut­dan­ning, sier se­nior­råd­gi­ver Ha­rald Lun­de i SSB.

De­fi­ni­sjo­nen av jobb el­ler sys­sel­set­ting er at man er i inn­tekts­gi­ven­de ar­beid minst én time i uka.

Det na­sjo­na­le må­let for slik sys­sel­set­ting er at minst 70 pro­sent av del­ta­ker­ne skal va­ere i jobb el­ler i ut­dan­ning in­nen ett år etter at de har av­slut­tet pro­gram­met.

I ok­to­ber vis­te tall fra In­te­gre­ring­sog mang­folds­di­rek­to­ra­tet at un­der halv­par­ten av al­le del­ta­ker­ne i in­tro­duk­sjons­pro­gram­met gikk di­rek­te ut i ar­beid el­ler ut­dan­ning i 2017. Mens over halv­par­ten av al­le menn gikk di­rek­te ut i ar­beid el­ler ut­dan­ning etter endt pro­gram, gjor­de kun tre av ti kvin­ner det sam­me.

BE­HOV FOR FORNYELSE

Di­rek­tør Li­be Rie­ber-mohn i In­te­gre­ring­sog mang­folds­di­rek­to­ra­tet men­te da at det er be­hov for å for­nye in­tro­duk­sjons­pro­gram­met.

– Sa­er­lig må vi få fle­re av kvin­ne­ne ut i jobb og ut­dan­ning, sa hun.

En bru­ker­un­der­sø­kel­se blant del­ta­ke­re i pro­gram­mert, ut­ført av Fafo på veg­ne av di­rek­to­ra­tet, vis­te at flykt­nin­ger som øns­ker å kom­me i ar­beid raskt, kan kas­te bort ver­di­full tid i kom­mu­ne­nes in­tro­duk­sjons­pro­gram etter­som det er for stan­dar­di­sert.

Flykt­nin­ger med høy­ere ut­dan­ning fø­ler at de ik­ke får god nok pro­gre­sjon og kas­ter bort ver­di­full tid. Man­ge av dis­se øns­ker også å fort­set­te med sine gam­le yr­ker fra hjem­lan­det.

De må som re­gel ta eks­tra ut­dan­ning i Nor­ge, men rå­des ofte til å fin­ne seg and­re job­ber i det ufag­la­er­te mar­ke­det i ste­det for å ta en slik ut­dan­nel­se, var kon­klu­sjo­ne­ne i Fafo-rap­por­ten.

FOTO: NTB SCANPIX

Di­rek­tør Li­be Rie­ber-mohn i In­te­gre­rings- og mang­folds­di­rek­to­ra­tet IMDI vil styr­ke inn­sat­sen for å få fle­re inn­vand­rer­kvin­ner ut i jobb el­ler ut­dan­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.