Be­drif­te­ne ven­ter at veks­ten vil hol­de seg

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Kon­tak­te­ne i Nor­ges Banks re­gio­na­le nett­verk mel­der om god vekst i pro­duk­sjo­nen de sis­te tre må­ne­de­ne – og de tror den vil hol­de seg oppe det nes­te halv­året.

In­ter­vju­ene til rap­por­ten, som om­fat­ter 330 kon­takt­be­drif­ter, er gjen­nom­ført i pe­rio­den 22. ok­to­ber til 19. no­vem­ber, og den ble pre­sen­tert tirs­dag.

Sam­let rap­por­te­rer kon­tak­te­ne om god vekst i pro­duk­sjo­nen de sis­te tre må­ne­de­ne. Veks­ten er uend­ret fra au­gust, og be­drif­te­ne ven­ter at den vil til­ta litt de nes­te seks må­ne­de­ne. Kon­tak­te­ne vi­ser til til­ta­ken­de ak­ti­vi­tet i olje­sek­to­ren, økte of­fent­li­ge in­ves­te­rin­ger og di­gi­ta­li­se­ring av både privat na­e­rings­liv og of­fent­lig sek­tor, opp­ly­ser Nor­ges Bank.

An­de­len be­drif­ter som mel­der om full ka­pa­si­tets­ut­nyt­ting, har til­tatt siden au­gust. Det lig­ger nå litt over sitt histo­ris­ke gjen­nom­snitt. Også an­de­len be­drif­ter som rap­por­te­rer om knapp­het på ar­beids­kraft har økt. Kon­tak­te­ne mel­der at veks­ten i sys­sel­set­tin­gen har holdt seg oppe de sis­te tre må­ne­de­ne, men de ven­ter noe la­ve­re vekst de nes­te tre må­ne­de­ne.

Kon­tak­te­ne an­slår en års­lønns­vekst på 2,8 pro­sent for 2018 in­ne­va­eren­de år og 2,9 pro­sent for 2019.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.