Venst­re i skvis

Venst­re sli­ter på me­nings­må­lin­ge­ne og når ver­ken frem med po­li­ti­ke­re el­ler po­li­tikk. Det hjel­per hel­ler ik­ke at to av Venst­re-top­pe­ne krang­ler.

Faedrelandsvennen - - ONSDAG -

Parti­le­der Trine Skei Gran­de kom med en nåde­løs sal­ve mot sin egen fi­nans­po­li­tisk tals­mann Abid Ra­ja i det hun trod­de var en sam­ta­le mel­lom hen­ne og Høy­res Hen­rik As­heim. Sist­nevn­te had­de høyt­ta­ler­funk­sjo­nen på, og både Abid Ra­ja og Frps Hel­ge And­re Njå­stad satt i rom­met og hør­te alt hun sa.

Iføl­ge kil­der som har ut­talt seg til Da­gens Na­e­rings­liv skal parti­le­der Trine Skei Gran­de ha blitt irritert over at Abid Ra­ja i bud­sjett­for­hand­lin­gen sa at Venst­re ik­ke vil­le snu i spørs­må­let om be­vilg­nin­ger til om­strid­te Hu­man Right Ser­vice. Hun skal ha sagt noe som at As­heim ik­ke måt­te høre på el­ler sto­le på Abid Ra­ja, han var bare opp­tatt å un­der­gra­ve par­ti­et og hen­ne som parti­le­der.

Det er in­gen nyhet at dis­se to po­li­ti­ker­ne ik­ke er hjerte­ven­ner. Men det er en nyhet at en par- til­e­der om­ta­ler en av sine egne i så har­de orde­lag – til po­li­ti­ke­re i and­re par­ti­er. Det vit­ner om dår­lig skjønn og er il­lo­jalt over­for både parti­kol­le­ga­en og par­ti­et. Det er ik­ke til det bes­te for Venst­re at de spil­ler ut en in­tern kon­flikt på den må­ten. For Abid Ra­ja, som re­pre­sen­ter­te Venst­re i bud­sjett­for­hand­lin­ge­ne, må det ha blitt en vans­ke­lig opp­ga­ve å gå vi­de­re etter det­te ka­rak­ter­dra­pet fra egen le­der.

Det­te kan også vit­ne om mer enn en brø­ler fra parti­le­de­ren og et dår­lig for­hold mel­lom parti­kol­le­ger. Det kan vit­ne om et Venst­re og en Venst­re-le­der med høye skuld­re, for par­ti­et la­ter til å va­ere i en lang opp­over­bak­ke.

Me­nings­må­lin­ge­ne er nåde­løse med Venst­re om da­gen. Par­ti­et er sta­bilt un­der sperre­gren­sen. De når ver­ken fram med sine po­li­tis­ke gjen­nom­slag el­ler sine po­li­ti­ke­re. Bort­sett fra Skei Gran­de selv er Ven­st­res frems­te folke­valg­te til­na­er­met usyn­li­ge. Og så len­ge par­ti­et ik­ke kla­rer å mar­ke­re øk­nin­gen i bi­stan­den, tal­let på kvote­flykt­nin­ger, gra­tis kjerne­tid i barne­ha­ger og re­duk­sjon av for­mues­skatt på ar­bei­den­de ka­pi­tal som sei­re – så vil par­ti­et sli­te.

Akku­rat nå blir Venst­re skvist i re­gje­rings­sam­ar­bei­det. Snart kan det bli enda tran­ge­re om plas­sen.

Det vit­ner om dår­lig skjønn og er il­lo­jalt over­for både parti­kol­le­ga­en og par­ti­et.

FOTO: NTB SCANPIX

Trine Skei Gran­de dum­met seg kraf­tig ut da hun om­tal­te Abid Ra­ja i har­de orde­lag over­for and­re po­li­ti­ke­re. Det er kri­tisk at to parti­top­per har en slik fei­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.