Vil stan­se ned­leg­gel­se og byg­ge ny sko­le

Pla­ne­ne om å leg­ge ned to sko­ler i Vågs­bygd mø­ter kraf­tig mot­stand. Ar­bei­der­par­ti­et vil ik­ke sam­le ung­dom­me­ne i by­de­len på fel­les ung­doms­sko­le med 500 ele­ver.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJE­TIL REITE kje­[email protected]

– Både la­ere­re, ele­ver og vel­for­enin­ger er nok­så en­ty­di­ge. De øns­ker ik­ke den­ne end­rin­gen, sier Kenneth Mørk (Ap), skole­po­li­ti­ker i Kris­tian­sand.

Opp­vekst­di­rek­tø­ren og hans stab har fore­slått sto­re end­rin­ger i Vågs­bygd: barne­sko­len Åsa­ne og ung­doms­sko­len Fi­skå leg­ges ned. Så blir Vågs­bygd sko­le ny barne­sko­le og Ka­russ ny ung­doms­sko­le.

Beg­ge sko­le­ne får over 500 ele­ver (se fakta).

Ar­bei­der­par­ti­et vil kun leg­ge ned Åsa­ne sko­le. I ste­det for å leg­ge ned Fi­skå sko­le, vil de byg­ge en ny ung­doms­sko­le her.

– Det er sva­ert lite som ta­ler for å gjø­re dis­se end­rin­ge­ne. Det er egent­lig bare pen­ger. Men også med vårt for­slag vil vi spa­re noe, sier Mørk.

Man kan spa­re opp­til 8,3 mil­lio­ner i året på ad­mi­ni­stra­sjo­nens for­slag. Går man for Aps for­slag, vil det fort­satt bli en be­spa­rel­se på 2,3 mil­lio­ner hvert år.

BYDELSPROBLEM

Skole­struk­tu­ren i Vågs­bygd ble end­ret rundt 2000 da både ung­doms­skole­ele­ver og barne­skole­ele­ver ble sam­let på Ka­russ sko­le.

Kenneth Mørk me­ner da­gens si­tua­sjon med to ung­doms­sko­ler gir det bes­te ung­doms­mil­jø­et. Han vil unn­gå at Vågs­bygd igjen blir en by­del med sto­re pro­ble­mer blant de unge – slik si­tua­sjo­nen var på slut­ten av 90-tal­let.

– Jeg sier ik­ke at det nød­ven­dig­vis vil gi et dår­li­ge­re ung­doms­mil­jø med en stor sko­le. Men det har va­ert et pro­ble­mer før, mens det nå går bra, sier han.

For 20 år siden var det ung­doms­gjen­ger i by­de­len som­var i kon­flikt med hver­and­re. Det var fle­re til­fel­ler av vold og inn­byg­ger­ne gikk i fak­kel­tog for å få slutt på pro­ble­me­ne

– Det var et vans­ke­lig ung­doms­mil­jø. Etter at det ble split­tet opp har det blitt man­ge faer­re ut­ford­rin­ger. Det­te er om­rå­de med so­sio­øko­no­mis­ke ut­ford­rin­ger, og det å sam­le al­le på ett sted kan gi ut­ford­rin­ger. Vi me­ner det er en in­ves­te­ring å ta vare på det som er bra, sier Mørk.

AN­NEN TID

Par­ti­ene i by­sty­ret har ennå ik­ke be­stemt seg for om de vil sam­le el­ve­ne på to sto­re sko­ler i Vågs­bygd. Men i Høy­re ser det ut til at po­li­ti­ker­ne føl­ger an­be­fa­lin­gen.

Le­der av opp­vekst­sty­ret, Met­te Roth (H), me­ner det har lite for seg å dra inn pro­ble­me­ne som pre­get by­de­len for 20 år siden.

– Vi had­de ik­ke det sam­me sam­ar­bei­det med po­li­ti­et den gan­gen, og vi har nå en helt an­nen opp­la­e­ring av per­so­na­let på sko­le­ne. Det­te er hel­ler ik­ke sto­re sko­ler sam­men­lig­net med res­ten av lan­det, og noe av pen­ge­ne vi spa­rer, kan vi bru­ke på rus­te opp ung­doms­ar­bei­det, sier Roth.

Også Frp er be­redt på å føl­ge inn­stil­lin­gen fra kom­mu­nens ad­mi­ni­stra­sjon. Det ble be­stemt på et gruppe­møte man­dag kveld.

Men det er ik­ke sik­kert at Høy­re får med seg nok par­ti­er til å gjø­re de sto­re end­rin­ge­ne. Frp og KRF har ik­ke be­stemt seg. I KRF har vara­ord­fø­rer Jør­gen Kristiansen ved fle­re an­led­nin­ger tatt til or­de for å gjø­re noe med den dyre skole­struk­tu­ren i byen.

Men han had­de trodd det var mer pen­ger å spa­re.

– Jeg had­de trodd at det vil­le bli mye stør­re ef­fekt av å gjø­re det­te. Men vi har en dyr struk­tur, og det er in­gen­ting som ty­der på at små sko­ler er bed­re enn stør­re, sier han.

AN­BE­FA­LER Å VEN­TE

Kenneth Mørk me­ner øko­no­mi er et dår­lig ar­gu­ment for å sam­le ele­ve­ne på to sto­re sko­ler.

– Hvis det er et sted vi skal bru­ke pen­ger, så er det på barn og unge, sier han.

Kom­mu­nens ad­mi­ni­stra­sjon skri­ver i sin inn­stil­ling at hvis al­ter­na­ti­vet er å opp­rett­hol­de Fi­skå sko­le, bør man ven­te med å ta en be­slut­ning. En så kost­bar løsning bør opp i by­sty­ret etter at kom­mu­nen Kris­tian­sand, Søg­ne og Song­da­len har slått seg sam­men.

Kenneth Mørk me­ner by­sty­ret må føl­ge pla­nen og be­stem­me seg på sitt møte i ja­nu­ar.

– Jeg opp­le­ver det­te som litt pro­ble­ma­tisk. Det blir slik at hvis ad­mi­ni­stra­sjo­nen ik­ke får vil­jen sin, så leg­ger vi sa­ken død. Men vi kan ik­ke la inn­byg­ger­ne gå i uviss­het i to-tre år til. Vi må ta det­te val­get nå.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.