Faedrelandsvennen : 2018-12-05

ØKONOMI : 22 : 22

ØKONOMI

22 • Onsdag 5. desember 2018 MENING POLITISK REDAKTØR: Telefon: VIDAR UDJUS 952 43 505 E-post: [email protected] SØRLANDET SYKEHUS Over de neste fire årene må sykehuset redusere budsjettet med 200 millioner kroner, skriver artikkelforfatteren. FOTO: KJARTAN BJELLAND Vi jobber langsiktig med sykehusets utvikling På Sørlandet sykehus jobber vi systematisk, helhetlig og godt med utvikling. Vi har med vår Utviklingsplan 2035 lagt langsiktige føringer om en stødig kurs for sykehusets utvikling i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. J eg begynte som administrerende direktør for Sørlandet sykehus i oktober i år. Jeg har møtt et sykehus med svaert gode faglige ressurser og engasjerte og dyktige medarbeidere. Men jeg har også møtt et sykehus som har økonomiske utfordringer. Min hovedoppgave som administrerende direktør er å videreutvikle sykehuset kvalitetsmessig og til beste for innbyggerne i Agder innenfor de budsjettmessige rammene som sykehuset har tilgjengelig. Dersom vi ikke endrer måten å jobbe på, vil vi til neste år krysse en linje; vi vil levere et negativt resultat. Hvis vi ikke setter inn planlagte tiltak nå, vil vi måtte gjennomføre hastetiltak inn i neste år. Vi har ikke handlingsrom til å investere i nødvendig medisinsk utstyr. Derfor er det avgjørende at vi nå planlegger de tiltakene som er mest skånsomme for pasientene. Vi skal involvere tillitsvalgte, ledere, medarbeidere og brukerutvalgene våre i arbeidet med å finne de gode tiltakene. ver de neste fire årene må sykehuset redusere budsjettet med 200 millioner vi bruker sykehusets store samfunnsressurser på den best mulige måten. Når vi skal gjøre nødvendige endringer har vi som målsetning at det ikke skal skje på bekostning av kvalitet og tjenestenivå. Vi har også et mål om ikke å si opp medarbeidere. Sykehuset er stort, det er pensjonsavgang, vikarbruk og vi vil strekke oss langt for å tilby alternative stillinger. Ved alle tre sykehusene og i alle klinikkene i Kristiansand, Arendal og Flekkefjord jobbes det nå målrettet med å finne områder der midlene kan benyttes bedre. Det må jobbes kontinuerlig med dette i alle seks klinikker. Vi planlegger også et større utviklingsprogram for hele sykehuset. Vi har på plass et forprosjekt, og innen mars i 2019 skal programmet vaere bemannet og i oppstart. Programmet skal ta utgangpunkt i «beste praksis» og jobbe seg systematisk gjennom sykehusets enheter på jakt etter gode pasientforløp som også sikrer at pengene strekker lengst mulig. Vi skal benytte kompetansen bedre på tvers av sykehusene, vi skal jobbe mye tettere med kommunene om helhetlige helsetjenester og vi skal ta i bruk ny teknologi på en effektiv måte. Hverdagsinnovasjon er et godt begrep for dette, og da må medarbeidere og brukerorganisasjoner involveres systematisk. rogrammet har fått navnet Kvalitet og modernisering – for et baerekraftig sykehus. I dette ligger en forpliktelse til å utvikle kvalitet og benytte moderne teknologi og utstyr, på en samfunnsansvarlig måte. Vi ser blant annet på talegjenkjenning, selvinnsjekk og -utsjekk, telemedisin, automatisering og tavleteknologi. Innføring av nye metoder og teknologi skal skje samtidig med at vi arbeider målrettet med å hente ut gevinstene i arbeidsprosessene. Jeg kommer fra kommunesektoren og oppdaget raskt at vi i Agder har et svaert godt utgangspunkt for å finne de gode løsningene sammen med kommunene. Jeg har truffet dyktige kommunefolk i det overordnede strategiske samarbeidsutvalget. Jeg har diskutert situasjonen ved sykehuset på samling med Agders rådmenn, og invitert kommunene inn i utviklingsarbeidet. Jeg ønsker å fortsette en god og åpen samarbeidsdialog med kommunene om utviklingen av sykehuset. Vi må arbeide sammen og finne nye modeller for hvordan vi deler på oppgaver og hvordan vi ivaretar våre felles pasienter. Agders befolkning fortjener de beste helsetjenestene, og et sykehus med moderne utstyr. Det ligger godt til rette for høye ambisjoner om samhandling i Agder. En slik utvikling vil også bidra til at både sykehuset og kommunene tiltrekker seg gode medarbeidere. Sammen kan vi utvikle et sammenhengende og godt helsevesen i Agder, også innenfor budsjettrammene. eg ser fram til å jobbe tett med kommuner og egne medarbeidere om å utvikle fremtidens helsetjenester i Agder! P Vi har ikke handlingsrom til å investere i nødvendig medisinsk utstyr. J kroner. Det er en stor sum, men det er også bare en andel av sykehusets store budsjett på like under sju milliarder kroner. Det er derfor viktig å fokusere på hvordan O NINA MEVOLD administrerende direktør, Sørlandet sykehus helseforetak

© PressReader. All rights reserved.