– Syke­hu­sets øko­no­mi ikke ba­ere­kraf­tig

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: STEI­NAR VINDSLAND stei­[email protected]

Ni­na Me­vold har va­ert syke­hus­di­rek­tør si­den 1. ok­to­ber og har satt seg grun­dig inn i helse­til­stan­den til Sør­lan­det syke­hus.

Den nye syke­hus­di­rek­tø­ren har nå satt en dia­gno­se på pa­si­en­ten hun har over­tatt etter den spar­ke­de Jan-ro­ger Ol­sen. Og hun har be­stemt seg for hvil­ken be­hand­ling som trengs for å bli frisk­meldt.

Du har hatt va­ert an­satt si­den 1, ok­to­ber og har satt deg grun­dig inn i helse­til­stan­den til Sør­lan­det syke­hus. Hva er dia­gno­sen? – Det­te er et godt syke­hus med dyk­ti­ge med­ar­bei­de­re og god fag­lig­het. Men øko­no­mi­en er ikke ba­ere­kraf­tig, så vi må re­du­se­re ut­gif­te­ne med 200 mil­lio­ner kro­ner de nes­te tre-fire åre­ne. Det kan ikke ut­set­tes leng­re, for vi må ha pen­ger både til in­ves­te­ring i nytt ut­styr, opp­gra­de­ring av bygg og pen­ger til å be­ta­le lån på det nye psy­kia­tri­byg­get. Dess­uten er det in­di­ka­sjo­ner på at det er for sto­re va­ria­sjo­ner i kva­li­te­ten på be­hand­lin­gen pa­si­en­te­ne får.

I en kronikk i Faed­re­lands­ven­nen skri­ver du at «kva­li­te­ten skal va­ere like god i al­le de­ler av virk­som­he­ten». Hvor er svak­he­te­ne?

– Det er va­ria­sjo­ner på vente­tid og frist­brudd, noen ste­der in­nen­for pakke­for­løp for kreft hvor vi ikke kla­rer å over­hol­de tids­fris­te­ne, selv om vi ge­ne­relt har gode re­sul­ta­ter på pakke­for­løp. Dess­uten ser vi at bru­ken av syke­hu­set i be­folk­nin­gen va­rie­rer noe, og det er ulik­he­ter som vi ikke helt kan for­kla­re.

Du har satt i gang et for­pro­sjekt som va­rer fra de­sem­ber 2018 og ut fe­bru­ar 2019. Seks per­soner i halv stil­ling pluss re­pre­sen­tan­ter for hver kli­nikk skal leg­ge grunn­la­get for å plan­leg­ge en kraf­tig om­leg­ging av hvor­dan syke­hu­set dri­ves fra 1. mars nes­te år. Un­der JanRo­ger Ol­sen ble det gjort fle­re for­søk på å øke pro­duk­ti­vi­te­ten og ef­fek­ti­vi­te­ten. Hva gjør at du kan gjø­re det bed­re?

– For­sø­ke­ne før­te til for­bed­rin­ger. Det har blant an­net ført til at vi ut­fø­rer fle­re ope­ra­sjo­ner enn noen gang. Og så er det ikke bare jeg som skal gjø­re det, det er hele or­ga­ni­sa­sjo­nen. Jeg vet jeg har fore­taks­le­del­sen med meg, og har opp­levd at de an­sat­te også for­står al­vo­ret i si­tua­sjo­nen og vil job­be for å for­bed­re oss. Tid­li­ge­re ble det for­ven­tet at de an­sat­te skul­le hånd­te­re både for­bed­rings­pro­sjek­ter og den dag­li­ge drif­ten. Vi kom­mer til å sør­ge for at det blir satt av nok res­sur­ser til å gjen­nom­føre pro­sjek­tet, uten at det skal gå ut over pa­si­en­te­ne. Vi vil ha et bre­de­re per­spek­tiv og se hele drif­ten un­der ett og job­be sys­te­ma­tisk med pro­gram­met. Vi skal se på mu­lig­he­ter med tek­no­lo­gi. Tale­gjen­kjen­ning, at pa­si­en­te­ne kan sjek­ke ut og inn selv og vi har sett at vi har fle­re mer­kan­tilt an­sat­te enn gjen­nom­snit­tet ved and­re syke­hus. Vi skal se om det er ka­pa­si­tet noen ste­der, som kan bru­kes and­re ste­der.

Jan-ro­ger Ol­sen gjen­nom­før­te en end­ring der syke­hu­set ble delt inn i kli­nik­ker med sted­lig le­del­se og bud­sjett­an­svar for å få kon­troll over øko­no­mi­en. Det skul­le va­ert fore­tatt en eva­lu­e­ring av den­ne av kli­nikk­struk­tu­ren, hva skjer med den?

– Vi kom ikke i mål øko­no­misk med den kli­nikk­struk­tu­ren, men vi vet jo ikke hvor­dan det had­de gått uten det. Sam­ti­dig er det slik at en hver or­ga­ni­se­ring har for­de­ler og ulem­per. Og vi ser nok at inn­de­lin­gen i kli­nik­ker har som svak­het at det ikke ble job­bet godt nok på tvers av lo­ka­sjo­ne­ne i syke­hu­set med fag­ut­vik­ling. Vi skal al­le­re­de man­dag først­kom­men­de plan­leg­ge en eva­lu­e­ring av det­te.

Pro­duk­ti­vi­te­ten ved syke­hu­set har stupt de sis­te åre­ne, og sty­ret får jevn­lig be­skjed om at det er an­satt fle­re enn bud­sjet­tert. Blir det opp­si­gel­ser når du skal spa­re inn 200 mil­lio­ner?

– Vi har som mål å prø­ve å unn­gå opp­si­gel­ser, men vi kan ald­ri ga­ran­te­re det. Men i 2004 ble be­man­nin­gen re­du­sert med nes­ten 200 an­sat­te, nes­ten uten opp­si­gel­ser. Dess­uten vet vi at det blir sta­dig fle­re eld­re, fle­re som over­le­ver kreft, for ek­sem­pel, men må leve med sen­ska­der som de tren­ger syke­hu­sets hjelp til.

Du har ut­talt at «vi kan ikke len­ger sky­ve ut­ford­rin­ge­ne foran oss og prio­ri­te­re for lite pen­ger til in­ves­te­rin­ger». Hva me­ner du med det?

– Sty­ret re­du­ser­te kra­vet om over­skudd på årets drift fra 75 til 40 mil­lio­ner kro­ner, det er å sky­ve pro­ble­me­ne foran oss. Nå er vi nødt til å til­pas­se drif­ten til bud­sjet­tet

Du vil vur­de­re å kon­kur­ranse­ut­set­te noen funk­sjo­ner. Hvil­ke?

– Vi har ikke tenkt kon­kret på hva det kan va­ere. Det er mer ett ut­trykk for at vi øns­ker å snu hver stein for å få kon­troll på øko­no­mi­en. Og i lø­pet av kort tid har vi fått inn 120 ide­er om stort og smått som kan gjø­re oss bed­re,

Hvor står ar­bei­det med å etab­le­re Sør­lan­det syke­hus som uni­ver­si­tets­syke­hus?

– Det er ikke ak­tu­elt å job­be for uni­ver­si­tets­sta­tus. Helse Sør-øst har gitt be­skjed om at de ikke plan­leg­ger å søke sta­tus som uni­ver­si­tets­syke­hus for Sør­lan­det syke­hus, og det er de som må søke de­par­te­men­tet om lov. Men forsk­ning og in­no­va­sjon er ett av fire del­om­rå­der vi har i pro­gram­met. l.

Har du gitt opp hå­pet om uni­ver­si­tets­sta­tus?

– En kart­leg­ging forsk­nings­av­de­lin­gen gjor­de vi­ser at det er godt styk­ke igjen. Mens vi tid­li­ge­re var det lan­det i Nor­ge som fors­ket mest uten å ha uni­ver­si­tets­sta­tus, er vi nå på tredje­plass. Vi øns­ker å ta til­ba­ke første­plas­sen.

Det er etab­lert en ko­mi­té un­der le­del­sen av Ter­je Dam­man som på veg­ne av fle­re kom­mu­ner skal job­be for å få uni­ver­si­tets­ta­tus. Kan de like godt leg­ge ned ar­bei­det?

– Det er flott det er ak­tø­rer som en­ga­sje­rer seg, men syke­hu­set del­tar ikke i den ko­mi­te­en. Vi hå­per de vil fort­set­te å va­ere opp­tatt av at syke­hu­set skal ut­vik­le seg in­nen forsk­ning og ut­dan­ning.

I åre­vis har syke­hu­set lidd un­der sto­re kon­flik­ter mel­lom Aren­dal, Kris­tian­sand og Flekke­fjord. Hva vil du vak­si­ne­re med?

– Vi har nå en ut­vik­lings­plan til 2035 som ikke in­ne­ba­erer noen sto­re end­rin­ger i funk­sjons­for­de­lin­ge­ne. Fram­over skal vi job­be stø­dig, og det skal job­bes enda mer sys­te­ma­tisk med kom­mu­ni­ka­sjon in­ternt. Det er vik­tig at hele or­ga­ni­sa­sjo­nen in­for­me­res og blir med på la­get.

Vi har som mål å prø­ve å unn­gå opp­si­gel­ser, men vi kan ald­ri ga­ran­te­re

FOTO: STEI­NAR VINDSLAND

– Vi har som mål å prø­ve å unn­gå opp­si­gel­ser, men vi kan ald­ri ga­ran­te­re det, sier Ni­na Me­vold.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.