Hen­nig-ol­sen Is in­ves­te­rer 350 mil­lio­ner

Hen­nig-ol­sen Is rus­ter til is­kamp og in­ves­te­rer nå 350 mil­lio­ner kro­ner i nye bygg, nyttt ut­styr og nye pro­duk­sjons­lin­jer. – Ny tek­no­lo­gi vil gjø­re oss mer ef­fek­ti­ve og kon­kur­ranse­dyk­ti­ge, og gir oss mu­lig­het til nye pro­duk­ter, sier di­rek­tør Paal Hen­nig-o

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: TOR­MOD FLEM VEGGE tor­[email protected]

– Vi skal in­ves­te­re i nytt ut­styr, byg­nin­ger, energi­ef­fek­ti­vi­se­ring og miljø­vern, opp­sum­me­rer Paal Hen­nig-ol­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Hen­nig-ol­sen Is.

Han står på top­pen av be­drif­tens split­ter nye rense­an­legg, og kan for­tel­le at is­krem­pro­du­sen­ten de nes­te åre­ne skal in­ves­te­re 350 mil­lio­ner kro­ner for å møte kon­kur­ran­sen i mar­ke­det.

BAK­TE­RI­ER SPI­SER ISKREM

Inn­bakt i den­ne sum­men er det ny­byg­de rense­an­leg­get, som i dis­se da­ger er un­der inn­kjø­ring. An­leg­get be­står av en 350.000 li­ter stor tank og et til­bygg. Top­pen av tan­ken fyl­les med is­krem­res­ter og vaske­vann fra ren­gjø­rings­pro­ses­ser. Det hele til­set­tes ok­sy­gen, og blan­din­gen står og bob­ler og bru­ser på top­pen av tan­ken – un­der åpen him­mel.

– Det er en haug av bak­te­ri­er oppi her. De tren­ger mat, og de spi­ser ho­ved­sa­ke­lig is­res­ter som inne­hol­der fett, suk­ker og pro­tei­ner. Bak­te­ri­e­ne for­me­rer og de­ler seg, for­kla­rer Hen­nig-ol­sen en­ga­sjert.

Bak­te­rie­mas­sen blir fil­trert i rense­an­leg­get. Van­net slip­pes ut i Han­ne­vik­buk­ta, mens et slam­pro­dukt kan bru­kes i mat­pro­duk­sjon.

– Slam­met kan tas ut i fly­ten­de form. Det kan også kjø­res gjen­nom en sen­tri­fu­ge, for å få det mer fast. Slam­met kan bru­kes som jord­for­bed­ring. Det vil si at det kan blan­des i jord ved dyr­king, slik at jor­da blir bed­re. Vi er i dia­log med en bon­de i Søg­ne om bru­ken av det­te, for­tel­ler Karl Tore Ni­el­sen, drifts­in­ge­ni­ør i Hen­nig-ol­sen Is.

HUNDRETUSENER I GEBYRER

Fram til nå har av­falls­pro­duk­ter gått di­rek­te i det kom­mu­na­le av­lø­pet, med unn­tak av fett som er blitt skilt ut og kjørt til rense­an­leg­get på Od­der­øya for ren­sing.

Ho­ved­år­sa­ken til at Hen­nig-ol­sen Is nå har bygd sitt eget rense­an­legg, er at be­drif­ten ikke har klart å opp­fyl­le kom­mu­nens miljø­krav til ut­slipp av for­uren­set vann. Der­med har be­drif­ten blitt krevd for gebyrer.

– Vi har ikke klart å hol­de oss un­der kra­vet til hvor mye is­krem­res­ter det skal va­ere i av­løps­van­net. I til­legg har sur­hets­gra­den i av­lø­pet va­ert for høy. Vi har fått straffe­ge­by­rer på rundt 200.000 kro­ner i året. Nå slip­per vi også å be­ta­le av­løps­ge­byr på rundt 900.000 kro­ner, sier Paal Hen­nig-ol­sen.

KULDESENTRAL

Det er in­ves­tert rundt 80 mil­lio­ner kro­ner i rense­an­leg­get og en så­kalt kuldesentral, med et kom­pres­sor­rom hvor det pro­du­se­res kul­de til is­pro­duk­sjo­nen, fryse­lag­re og en is­vann­s­tank. Kulde­sen­tra­len ble satt i drift i som­mer.

– In­ne i tan­ken lig­ger det man­ge rør med gly­kol på mi­nus ti gra­der. Dis­se rø­re­ne byg­ger det seg is rundt. An­leg­get er i drift på kvel­den og om nat­ta for å byg­ge opp is som bru­kes i pro­duk­sjo­nen av iskrem. Strøm­men er bil­ligst om nat­ten. Det er mye å spa­re på uli­ke ty­per strøm­sty­ring, sier Karl Tore Ni­el­sen.

Dag­lig bru­kes det fle­re tu­sen li­ter med is­vann ved uli­ke pro­ses­ser på fab­rik­ken.

– Må­let er å spa­re 30 pro­sent strøm ved hjelp av til­tak på be­drif­ten fram­over, opp­ly­ser Ni­el­sen.

I fjor had­de be­drif­ten en strøm­reg­ning på rundt seks mil­lio­ner kro­ner.

BYG­GER NYTT

Fram­over skal det også in­ves­te­res i nye pro­duk­sjons­area­ler. Blant an­net skal det bygges nye lo­ka­ler til sjo­ko­la­de, syl­te­tøy og kro­kan­av­de­lin­gen.

– De nes­te fire-fem åre­ne, in­klu­dert de sis­te in­ves­te­rin­ge­ne, skal vi in­ves­te­re rundt 350 mil­lio­ner kro­ner i nye area­ler, nytt ut­styr og nye pro­duk­sjons­lin­jer. Vi har pro­duk­sjons­lin­jer som er 25 år gam­le. Det er på tide at dis­se for­nyes og at de blir mer ef­fek­ti­ve med nytt ut­styr. Den nye tek­no­lo­gi­en gir oss også mu­lig­het til nye pro­duk­ter, sier Hen­nig-ol­sen, som på­pe­ker at in­ves­te­rin­ge­ne er et ledd i å møte kon­kur­ran­sen fra sto­re ak­tø­rer på is­mar­ke­det i Euro­pa – som Nest­le og Uni­le­ver.

– Gir ny tek­no­lo­gi mer avan­ser­te is­kre­mer, alt­så?

– Ja, ny tek­no­lo­gi gir mu­lig­het til va­ria­sjon i form og ut­se­en­de og spen­nen­de sma­ker – i til­legg til mer avan­ser­te pak­nin­ger.

– Vil mer ef­fek­tivt ut­styr føre til at an­sat­te mis­ter job­be­ne sine?

– Det vil sik­kert få kon­se­kven­ser, men det er vans­ke­lig å vur­de­re om­fan­get. Vi må ut­vik­le be­drif­ten for å va­ere kon­kur­ranse­dyk­ti­ge. Lønn­som­het er alfa og omega for å få den ut­vik­lin­gen vi øns­ker.

SUPERSOMMER

Hen­nig-ol­sen Is har i dag rundt 250 fast an­sat­te i pro­duk­sjon, på la­ger, på av­de­lin­ge­ne som dri­ver med salg og mar­keds­fø­ring og i ad­mi­ni­stra­sjo­nen.

I 2017 om­sat­te be­drif­ten for 850 mil­lio­ner kro­ner, og had­de 70 mil­lio­ner kro­ner i over­skudd.

Årets supersommer vil tro­lig re­sul­te­re i over 900 mil­lio­ner kro­ner i om­set­ning. Over­skud­det er ennå ikke klart.

– Det­te er har va­ert et vel­dig godt år. Det er det bare én grunn til; at det har va­ert fint va­er fra påske, hele som­mer­en og helt ut på høs­ten. Og når det er fint va­er, spi­ser folk is, smi­ler Paal Hen­nig-ol­sen.

– PO­SI­TIVT FOR KOM­MU­NEN

– Tid­li­ge­re har jo Hen­nig-ol­sen Is

be­nyt­tet det kom­mu­na­le av­løps­net­tet, og be­talt ge­byr for det­te. Mens fett fra pro­ses­sen har blitt kjørt til rense­an­leg­get på Od­der­øya, har det øv­ri­ge blitt ren­set på rense­an­leg­get på Bre­dals­hol­men, sier Tor­leif Jacobsen, kon­sti­tu­ert vann- og av­løps­sjef i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

– Det er vel­dig po­si­tivt for oss at de har etab­lert et eget rense­an­legg. Of­fent­li­ge rense­an­legg skal pri­ma­ert ta imot av­løps­vann fra be­folk­nin­gen. Av­løp fra in­du­stri­en kom­mer gjer­ne støt­vis og i stør­re va­ria­sjo­ner, mens det kom­mer mer jevnt fra hus­hold­nin­ger. Hoved­for­de­len nå er at det blir mer sta­bil drift på rense­an­leg­ge­ne våre. Det er vi for­nøy­de med, kom­men­te­rer Jacobsen.

FOTO: TOR­MOD FLEM VEGGE

Bak­te­ri­er blir foret med is­res­ter, som inne­hol­der fett, suk­ker og pro­tei­ner. Etter fil­tre­ring re­sul­te­rer pro­ses­sen i et slam­pro­dukt som kan bru­kes til jord­for­bed­ring.

FOTO: TOR­MOD FLEM VEGGE

Slik ser det nye rense­an­leg­get ut. Til høy­re står Karl Tore Ni­el­sen og Paal Hen­nig-ol­sen.

FOTO: TOR­MOD FLEM VEGGE

Bak dis­se gjer­de­ne skal det bygges et nytt bygg for sjo­ko­la­de, syl­te­tøy og kro­kan­av­de­lin­gen.

FOTO: TOR­MOD FLEM VEGGE

Karl Tore Ni­el­sen (til venstre), drifts­in­ge­ni­ør i Hen­nig-ol­sen Is og Paal Hen­nig-ol­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Hen­nig-ol­sen Is, på top­pen av det nye an­leg­get hvor det bob­ler og bru­ser. I bak­grun­nen lig­ger Myr­bak­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.