Bush vs. Trump

Bort­gan­gen og be­gra­vel­sen til Ge­or­ge H. W. Bush ret­ter søke­ly­set mot de vold­som­me kon­tras­te­ne til da­gens pre­si­dent. Vi skal pri­se oss lyk­ke­lig over at det var Bush, ikke Trump, som styr­te USA i en så dra­ma­tisk tid.

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Mens han styr­te, og etter at han had­de tapt kam­pen om gjen­valg, ble Ge­or­ge H. W. Bush sett på som en litt grå og kje­de­lig pre­si­dent. Men etter­som åre­ne har gått, har sta­dig fle­re satt pris på hans pre­si­dent­tid. Sa­er­lig når den må­les opp mot den po­li­tis­ke gal­ska­pen vi opp­le­ver fra da­gens ame­ri­kans­ke pre­si­dent.

Man skul­le ikke tro det, men Bush og Trump til­hø­rer sam­me par­ti. «Pap­pa Bush» til­hør­te imid­ler­tid den an­sten­di­ge og mo­de­ra­te fløy­en i Det re­pub­li­kans­ke par­ti­et. Som har va­ert opp­tatt av å sam­le og få til po­li­tis­ke kom­pro­mis­ser, til fol­kets bes­te.

Og ikke minst: Ge­or­ge H. W. Bush var en pre­si­dent med bred uten­riks­po­li­tisk er­fa­ring og eks­per­ti­se. Hel­dig­vis. For han styr­te USA i en dra­ma­tisk tid for USA – og ver­den. Den kal­de

For­hå­pent­lig­vis er det bare to år til det igjen vel­ges en pre­si­dent med noen av de sam­me ev­ner og egen­ska­per som den pre­si­den­ten som nå har gått bort.

kri­gen, War­sza­wa-pak­ten og Sov­jet­unio­nen gikk i opp­løs­ning. Den sov­je­tis­ke pre­si­den­ten Mik­hail Gor­ba­tsjov har fått sin for­tjen­te hon­nør for at det fore­gikk fre­de­lig. Bush for­tje­ner også sin del av den aeren. Hans klok­skap og til­bake­hol­den­het bi­dro til at en så re­vo­lu­sjo­ne­ren­de end­ring skjed­de uten at et skudd ble av­fyrt.

Bush fikk også Iraks in­va­sjon av Ku­wait i fan­get. Her klar­te han å ska­pe en sva­ert bred in­ter­na­sjo­nal koa­li­sjon av både vest­li­ge, ara­bis­ke og afri­kans­ke land som fri­gjor­de Ku­wait. Bush av­vis­te krav fra hau­ker i egen stab om å ikke bare kas­te de ira­kis­ke styr­ke­ne ut av Ku­wait, men også føl­ge etter dem inn i Irak og av­set­te Sad­dam Hussein. Pre­si­den­ten sto fast på det som var den mi­li­ta­ere ak­sjo­nens mål.

Beg­ge de­ler var re­sul­tat av klo­ke, stra­te­gis­ke av­vei­nin­ger. Og evne til sam­ar­beid med and­re, for å fin­ne sam­len­de kom­pro­mis­ser.

Det­te sav­nes sårt i da­gens hvi­te hus. Der kort­sik­tig selv­hev­del­se og to­tal man­gel på både po­li­tisk ho­ri­sont og evne og vil­je til å byg­ge al­li­an­ser, hjem­me og ute, dess­ver­re do­mi­ne­rer. For­hå­pent­lig­vis er det bare to år til det igjen vel­ges en pre­si­dent med noen av de sam­me ev­ner og egen­ska­per som den pre­si­den­ten som nå har gått bort.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.