Byg­ger ny på øst­si­den av Kris­tian­sand

Ka­pa­si­te­ten på gjen­vin­nings­sta­sjo­nen i Sør­lands­par­ken er sprengt. Nå blir den ned­lagt og Av­fall Sør vil byg­ge ny sta­sjon et an­net sted på øst­si­den av byen.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJE­TIL REITE kje­[email protected]

– Det er enormt stor tra­fikk på gjen­vin­nings­sta­sjo­nen i Sør­lands­par­ken og ka­pa­si­te­ten er al­le­re­de sprengt på de mest ak­ti­ve da­ge­ne. Vi øns­ker stør­re area­ler for å hånd­te­re et sta­dig øken­de an­tall be­sø­ken­de, sier Hans Ge­org Høge­voll-gar­stad, di­rek­tør i Av­fall Sør.

På et ei­er­møte tors­dag ble ei­er­kom­mu­ne­ne in­for­mert om at gjen­vin­nings­sta­sjo­nen i Sør­lands­par­ken blir lagt ned. Av­fall Sør vil i ste­det byg­ge en ny et an­net sted på øst­si­den av Kris­tian­sand. Må­let er å åpne den­ne i lø­pet av 2021.

BED­RE DRIFT

Med den nye gjen­vin­nings­sta­sjo­nen får sel­ska­pet bed­re plass og en bed­re av­vik­ling in­ne på om­rå­det. Den nye sta­sjo­nen skal også kla­re å hånd­te­re stør­re tra­fikk enn det da­gens sta­sjon kan.

– I dag er det et pro­blem med lan­ge køer. På lør­da­gen kan køen stå helt ned i rund­kjø­rin­gen på Bar­stølv­ei­en. Det fø­rer til at vi hind­rer tra­fik­ken i Sør­lands­par­ken, sier Høge­voll-gar­stad.

Frem­de­les er det ikke av­klart hvor den nye sta­sjo­nen skal lig­ge. Tre al­ter­na­ti­ver har va­ert ak­tu­el­le: Ro­na, Ti­me­nes (na­e­rings­om­rå­det) og Sør­lands­par­ken øst. Etter et ei­er­møte tors­dag har sel­ska­pet be­stemt at de vil ta en ny run­de der de også ser om det er mu­lig med en lo­ka­li­se­ring na­er­me­re Kris­tian­sand sen­trum.

– Vi har uan­sett som mål at vi skal le­ve­re et bed­re og mer til­rette­lagt til­bud på et an­net sted enn i dag.

Må STEN­GE

Av­fall Sør er eid av kom­mu­ne­ne Kris­tian­sand, Søg­ne, Song­da­len og Ven­ne­sla. På mø­tet tors­dag ble de kom­mu­na­le ei­er­ne in­for­mert om pla­ne­ne.

– Det er ikke noe al­ter­na­tiv å bli va­eren­de der vi er i dag. Men hvor den nøy­ak­ti­ge plas­se­rin­gen skal va­ere, er en be­slut­ning som sty­ret må ta, sier Jør­gen Kris­ti­an­sen (KRF), vara­ord­fø­rer i Kris- tian­sand.

Fra Ven­ne­sla møt­te ord­fø­rer Nils Olav Larsen (KRF). Han me­ner det er bra at Av­fall Sør nå tar er ny run­de på plas­se­ring og ser på mu­lig­he­ten for å leg­ge den enda na­er­me­re Kris­tian­sand sen­trum.

– Det er vik­tig å fin­ne en plas­se­ring som tje­ner pub­li­kum og som gir mind­re kjø­ring, sier Larsen.

BED­RE GJENVINNING

Av­fall Sør har ikke mu­lig­het til å ut­vi­de da­gens gjen­vin­nings­sta­sjon i Sør­lands­par­ken. De har vur­dert å byg­ge den om, men kon­klu­sjo­nen er at det blir kost­bart og at det vil­le ta kort tid før ka­pa­si­te­ten ble sprengt.

De kom­mer også til å job­be med løs­nin­ger der en stør­re an­del av av­fal­let blir gjen­vun­net. I Av­fall Sør to­talt blir 37 pro­sent av ma­te­ria­let gjen­vun­net. EUS mål er en gjen­vin­nings­grad på 55 pro­sent in­nen 2025.

– Det er vik­tig å ut­vik­le nye mo­del­ler for å øke gjen­vin­nings­gra­den. Da er ny gjen­vin­nings­sta­sjon ett av virke­mid­le­ne, sier Høge­voll-gar­stad.

Økt gjenvinning har også inn­virk­ning på sel­ska­pets øko­no­mi.

– Man­ge frak­sjo­ner får vi bed­re be­talt for når vi får gjen­vun­net dem, mens rest­av­fal­let må vi be­ta­le gans­ke dyrt for. Økt gjenvinning vil der­med re­du­se­re kost­na­de­ne for inn­byg­ger­ne, sier Høge­voll-gar­stad.

GJENNOMSIKTIGE SEKKER

Et til­tak som kom­mer uav­hen­gig av ny gjen­vin­nings­sta­sjon er å slut­te å ta imot sorte sekker i rest­av­fal­let på gjen­vin­nings­sta­sjo­ne­ne. Kom­mer man med sli­ke etter nytt­år, må de split­tes.

– Det lig­ger man­ge ver­di­er i de svar­te sek­ke­ne som vi øns­ker å ta ut. Både elek­trisk av­fall og far­lig av­fall.

Det­te til­ta­ket blir inn­ført al­le­re­de i 2019. Da må rest­av­fall le­ve­res løst el­ler i gjennomsiktige sekker.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Av­fall Sørs gjen­vin­nings­sta­sjon i Sør­lands­par­ken er po­pu­la­er. Så po­pu­la­er at den har blitt for li­ten. Der­for skal den leg­ges ned og det skal bygges ny et an­net sted.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.