Mann gikk ber­serk – ble lagt i bak­ken

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ESPEN SAND

En mann gikk til an­grep på fle­re per­soner i Kris­tian­sand sen­trum ons­dag etter­mid­dag.

– Jeg bor like i naer­he­ten, og det er skrem­men­de at noe slikt kan skje her, sier Ås­mund Karls­rud, som var vit­ne til hen­del­sen som skjed­de like over klok­ken fire ons­dag etter­mid­dag.

Der skal en mid­del­ald­ren­de mann ha tru­et fle­re per­soner og gått til an­grep på minst to forbi­pas­se­ren­de uten­for Coop Ex­tra ved Wer­ge­lands­par­ken. Det opp­lys­te vit­ner Faed­re­lands­ven­nen.

Stu­dent Sond­re Bjelland Bø var en dem man­nen gikk til an­grep på. Han klar­te å leg­ge man­nen i bak­ken fram til politiet kom.

– Jeg klar­te hel­dig­vis å få man­nen i bak­ken og satt meg oppå han slik at han ikke kom opp igjen. Han var helt vill i star­ten, men roet seg etter hvert. Det var en ek­kel og skrem­men­de opp­le­vel­se, og jeg had­de høy puls for å si det slik, sier Bø.

Iføl­ge vit­ne­ne vir­ket det til­fel­dig hvem man­nen gikk til an­grep på. Han skal også ha va­ert ru­set, og had­de blant an­net med seg en sprit­flas­ke i en ba­ere­pose.

– Han skrem­te fle­re per­soner. En ung jen­te på kan­skje 17–18 år ble så redd at hun be­gyn­te å grå­te, sier Bø.

– Vi fikk fle­re te­le­fo­ner fra per­soner som opp­lev­de at man­nen opp­før­te seg ag­gres­sivt mot and­re. Vi har kon­troll på en per­son nå i om­rå­det mel­lom Coop Ex­tra og Nav, sa ope­ra­sjons­le­der Knut Od­de i Ag­der po­liti­dis­trikt sa

Kjell Upsahl, ope­ra­sjons­le­der i Ag­der po­liti­dis­trikt, be­kref­tet i etter­kant at minst én per­son ble slått ned.

– Ved­kom­men­de ring­te selv inn til oss og for­tal­te at han had­de blitt slått ned. I alt skal man­nen ha an­gre­pet 3–4 per­soner, men in­gen har fått al­vor­li­ge ska­der, sier Upsahl.

Volds­man­nen er i 40-åre­ne og en kjen­ning av politiet.

FOTO: ESPEN SAND

Her blir man­nen på­gre­pet av politiet og tatt med til po­liti­sta­sjo­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.