63 re­gist­rer­te vars­ler i år

Vars­lings­grup­pa i Kris­tian­sand kom­mu­ne har re­gist­rert en vold­som øk­ning i mot­tat­te vars­ler i 2018. Tors­dag rede­gjor­de or­ga­ni­sa­sjons­di­rek­tør Eva Berglund Ås­land for kon­troll­ut­val­get.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: CONNIE BENTZRUD [email protected]

– I 2016 had­de vi in­gen re­gist­rer­te vars­ler, i 2017 had­de vi 13, og hittil i 2018 har vi 63 inn­meld­te sa­ker, sa Eva Berglund Ås­land.

– Men at det er 63 re­gist­rer­te vars­ler be­tyr ikke at det er 63 sa­ker, fort­sat­te or­ga­ni­sa­sjons­di­rek­tø­ren.

Li­ke­vel vil Ås­land hel­ler ha sa­ke­ne som kan­skje ikke hø­rer hjem­me i vars­lings­grup­pa på bor­det enn å ikke få dem.

– Ka­na­len inn skal va­ere åpen, vi får hel­ler gjø­re en rydde­jobb.

I 2018 har tre av sa­ke­ne dreid seg om øko­no­misk kri­mi­na­li­tet.

– Der har vi egne saks­be­hand­lings­reg­ler, og som of­test blir det­te po­liti­sa­ker.

Åtte av de re­gist­rer­te vars­le­ne drei­de seg om sek­su­ell tra­kas­se­ring og ti om mob­bing el­ler an­nen tra­kas­se­ring.

– Det er jo ikke nød­ven­dig­vis rik­tig, men de blir meldt inn som det.

TOP­PET SEG I AU­GUST

Av de res­te­ren­de vars­le­ne ble 19 vur­dert som av­vik, og 23 de­fi­nert til ikke å va­ere vars­lings­sa­ker. Ås­land ble spurt om hva hun men­te var år­sa­ken til den vold­som­me øk­nin­gen i an­tall vars­ler. Sta­ti­stik­ken vi­ser en topp i au­gust 2018.

– År­sa­ken tror vi, er for­di råd­man­nen rett før fe­rien send­te ut en epost til hele lin­ja, hvor han ty­de­lig­gjor­de at sa­ke­ne skal inn i vars­lings­ka­na­len.

Ås­land sa seg el­lers godt for­nøyd med vars­lings­grup­pas ar­beid, og hånd­te­ring av både vars­le­re og dem det blir vars­let på.

– Sva­ert få kom­mer til­ba­ke og sier de ikke er for­nøyd selv om vi luk­ker sa­ken. Men vi gir ofte noen gode råd på vei­en.

– RAMSALT KRI­TIKK

Fle­re av kon­troll­ut­val­gets med­lem­mer had­de fått med seg man­da­gens re­por­ta­sje i Faed­re­lands­ven­nen om en mann som mot­tok lønn fra Kris­tian­sand kom­mu­ne i fle­re år uten å job­be.

Man­nen skal blant an­net ha vars­let om blot­ting og sek­su­ell tra­kas­se­ring fra en tid­li­ge­re le­der i kom­mu­nen. Da vars­lings­grup­pa be­hand­let sa­ken valg­te de å ikke kon­tak­te le­de­ren det gjaldt. Ås­land øns­ket ikke å sva­re på spørs­mål fra kon­troll­ut­val­get om vars­lings­grup­pas hånd­te­ring av sa­ken med Faed­re­lands­ven­nen til ste­de, av hen­syn til per­son­vern og taus­hets­be­lag­te opp­lys­nin­ger.

– Ås­land kom med en gans­ke ramsalt kri­tikk av Faed­re­lands­ven­nen, sa kon­troll­ut­valgs­med­lem, Svein Kje­til Stalle­mo (Ap), i etter­kant av rede­gjø­rel­sen.

– Hun hev­det at det var fakta­feil i re­por­ta­sjen og kri­ti­ser­te avi­sen for å ha kon­tak­tet le­de­ren det var vars­let på, uten å ha kon­tak­tet vars­lings­grup­pa på for­hånd, sa Stalle­mo.

– Men Faed­re­lands­ven­nen tar sine presse­etis­ke vur­de­rin­ger, og hvis dere ikke had­de løf­tet fram sa­ken, had­de vi ald­ri fått dis­ku­tert den, fort­sat­te Stalle­mo.

– NYTTIG REDE­GJØ­REL­SE

Han fikk støt­te av kon­troll­ut­val­gets le­der Makvan Kas­hei­kal.

– Det skal ikke va­ere Faed­re­lands­ven­nens opp­ga­ve å si fra til vars­lings­grup­pa at de har kon­tak­tet ved­kom­men­de det er vars­let på. Avi­sen skal ikke va­ere vars­lings­grup­pas sek­reta­er.

Høy­res re­pre­sen­tant i kon­troll­ut­val­get men­te der­imot at Ås­lands kri­tikk var be­ret­ti­get.

– Det var en in­ter­es­sant og nyttig rede­gjø­rel­se hun kom med, jeg må si jeg gjør meg mi­ne kri­tis­ke tan­ker til ar­tik­ke­len og hvor­dan den er hånd­tert, sa Ter­je Pet­ter­sen.

– BUR­DE HA ORI­EN­TERT

Ås­land hev­der Faed­re­lands­ven­nen skal ha be­gått føl­gen­de fakta­feil i ar­tik­ke­len:

– Det står at han (vars­le­ren) ikke er fulgt opp de sis­te åtte åre­ne, det­te er fakta­feil og ikke i tråd med vars­lings­grup­pens rap­port, sier Ås­land på te­le­fon.

– Skal det ha va­ert fle­re kon­kre­te fakta­feil etter din me­ning?

– Nei, ikke ut­over det som er nevnt.

– Jeg re­gist­re­rer at Ås­land me­ner Faed­re­lands­ven­nen har skre­vet at man­nen ikke fikk opp­føl­ging på åtte år, men det er alt­så ikke det som står i ar­tik­ke­len, sier ny­hets­re­dak­tør Jonas Mjaaland.

Det and­re Ås­land rea­ge­rer på, er at vars­lings­grup­pa ikke ble kon­tak­tet og gjort opp­merk­som på at Faed­re­lands­ven­nen ut­fra presse­etis­ke prin­sip­per vil­le kon­tak­te kvin­nen for å høre hen­nes ver­sjon av på­stan­de­ne om sek­su­ell tra­kas­se­ring.

– Fra vars­lings­grup­pens stå­sted så er ho­ved­es­sen­sen i vars­let på­stan­den om ut­fry­sing og mang­len­de opp­føl­ging og ikke sek­su­ell tra­kas­se­ring, sier Ås­land.

Hun me­ner avi­sen var godt kjent med år­sa­ken til at le­de­ren ikke ble vars­let.

– Med det ut­gangs­punk­tet me­ner jeg at avi­sen først bur­de ori­en­tert vars­lings­grup­pen om de­res vink­ling på sa­ken. Da kun­ne vi ha ringt vår pen­sjo­ner­te med­ar­bei­der i for­kant og gjort hen­ne opp­merk­som på at hun vil­le bli kon­tak­tet av media, sier Ås­land.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Le­der av vars­lings­grup­pa i Kris­tian­sand, Eva Berglund Ås­land ori­en­ter­te kon­troll­ut­val­get tors­dag for­mid­dag.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Le­der av kon­troll­ut­val­get, Makvan Kas­hei­kal, Dem., var kri­tisk til Ås­lands kri­tikk av Faed­re­lands­ven­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.