Brans­dal står imot stor­men

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TONE SANDBERG [email protected]

Stor­tings­re­pre­sen­tant Tor­hild Brans­dal (KRF) pep­res med hen­ven­del­ser fra sin­te finn­mar­kin­ger, men er helt urok­ke­lig: Finn­mark skal slås sam­men med Troms.

– Man kan va­ere enig el­ler uenig i et lov­lig fat­tet ved­tak, men når ved­ta­ket er fat­tet, må du for­hol­de deg til det, fast­slår Brans­dal. I går var Krfs stem­mer av­gjø­ren­de da Stor­tin­get for tred­je gang ved­tok at de to nord­ligs­te fyl­ke­ne skal slå seg sam­men etter at Sen­ter­par­ti­ets and­re for­søk på om­kamp ble av­vist. Også de and­re sam­men­slå­in­ge­ne i re­gion­re­for­men står ved lag.

Men finn­mar­kin­ge­ne gir seg ikke, og vur­de­rer nå å gå til sak mot sta­ten.

– Det at det trues med retts­sak rei­ser noen per­spek­ti­ver som er gans­ke spe­si­el­le, sier Brans­dal.

Krf-po­li­ti­ke­ren fra Ven­ne­sla står ikke bare midt i en opp­ri­ven­de pro­sess i eget par­ti. Som par­ti­ets kom­mu­nal­po­li­tis­ke tal­s­per­son, må hun også hånd­te­re den be­ten­te re­gion­re­for­men.

STER­KE MEL­DIN­GER

Og mel­din­ge­ne fra Finn­mark er hef­ti­ge:

– De trek­ker inn opp­gjø­ret etter kri­gen, for­norsk­nings­pro­ses­sen, same­pro­ble­ma­tik­ken og den nors­ke stats for­ulem­ping av folke­grup­per. Det er ster­ke fø­lel­ser i sving, sier Brans­dal.

Hun med­gir at de gjør inn­trykk, men det brin­ger ikke hen­ne ut av balan­se:

– Finn­mark fikk sam­me mu­lig­het som al­le and­re til å ta nabo­pra­ten, men da var det helt stil­le der oppe. Så re­gist­re­rer jeg at det er av­holdt en folke­av­stem­ning som fikk et so­lid nei-re­sul­tat, men det ble alt­så gjort etter at Stor­tin­get had­de fat­tet et lov­lig ved­tak om sam­men­slå­ing, po­eng­te­rer hun.

KJEM­PET FOR VEN­NE­SLA

Så vil de som hus­ker et par-tre år til­ba­ke min­nes at Ven­ne­slas en­ga­sjer­te ord­fø­rer Tor­hild Brans­dal med kraft og styr­ke hind­ret at Ven­ne­sla ble en del av Nye Kris­tian­sand. Og at hun ar­gu­men­ter­te nåde­løst mot de som vil­le bru­ke tvang.

– Kom­mune­sam­men­slå­in­ger har jeg hatt mi­ne tvil om. Jeg men­te for det førs­te at de måt­te va­ere fri­vil­li­ge, og for det and­re at kom­mu­ne­ne måt­te ha en for­del av det. Det fant jeg ikke at Ven­ne­sla had­de. Men re­gion­re­for­men er noe an­net, pa­re­rer hun.

Vest-ag­der-re­pre­sen­tan­ten av­vi­ser at KRF ikke vil se på sa­ken på nytt for­di de øns­ker å va­ere lo­ja­le mot mu­li­ge re­gje­rings­part­ne­re i Høy­re, Frp og Venstre:

– Nei, det­te var av­gjort len­ge før re­gje­rings­sam­ar­beid var på tale. Jeg har va­ert en iv­rig for­kjem­per for re­gion­re­for­men hele ti­den. Den hand­ler om de­mo­kra­ti­se­ring og de­sen­tra­li­se­ring av makt, og jeg vil min­ne om at jeg le­det den førs­te pro­ses­sen om sam­men­slå­ing av Ag­der-fyl­ke­ne i 2005, sier Brans­dal.

IN­VI­TERT TIL VADSØ

Nå er hun saks­ord­fø­rer for opp­gave­mel­din­gen som be­hand­les i Stor­tin­get 18. de­sem­ber, og som skis­se­rer de nye opp­ga­ve­ne re­gio­ne­ne skal få.

Og blant de nye re­gio­ne­ne fin­ner vi et sam­men­slått Troms og Finn­mark, selv om finn­mar­kin­ge­ne selv ikke an­ser sla­get som tapt. 11. de­sem­ber har or­ga­ni­sa­sjo­nen For Finn­mark in­vi­tert Tor­hild Brans­dal og kom­mu­nal­po­li­ti­ke­re fra Høy­re, Frp og Venstre til å møte fol­ket på et åpent møte i Vadsø.

Brans­dals time­plan til­la­ter ikke noen ut­flukt mot nord, og ikke har hun tenkt å end­re stand­punkt hel­ler. Nå hå­per hun at Stor­tin­get slip­per å be­hand­le sa­ken for fjer­de gang:

– Ja, det hå­per jeg in­der­lig. Al­le må for­hol­de seg til et lov­lig fat­tet ved­tak, un­der­stre­ker Tor­hild Brans­dal.

FOTO: TOR ERIK SCHRØDER

– Det at Finn­mark tru­er med retts­sak mot sta­ten, rei­ser noen per­spek­ti­ver som er gans­ke spe­si­el­le, sier stor­tings­re­pre­sen­tant Tor­hild Brans­dal (KRF).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.