Her stem­mer de blok­ka ned

«Lond­skrå­ge­ne» ble viet be­hø­rig om­tan­ke da by- og miljø­ut­val­gets fler­tall tors­dag sa nei til den om­strid­te blok­ka i Ku­holm­s­vei­en.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VE­GARD DAMSGAARD ve­[email protected]

– Vi har an­svar for mer enn men­nes­ke­ne i na­er­mil­jø­ene våre, for ek­sem­pel sa­la­man­der­dam­mer el­ler ei grønn hyl­le hvor fugle­li­vet får va­ere i fred, noe som er nok­så sjel­dent på det gans­ke for­tet­te­de Lund. Krå­ke­ne skal ha en plass å va­ere, det skal også hum­le­ne og som­mer­fug­le­ne. Den­ne plas­sen er ikke eg­net til å spren­ge bort alt det grøn­ne og byg­ge ei bo­lig­blokk. Vi skal for­tet­te med vett, på den­ne tom­ta vel­ger vi å si nei, sa Mar­te Rost­våg Ull­tveit­moe fra Miljø­par­ti­et De Grøn­ne un­der de­bat­ten i by- og miljø­ut­val­get (bmu) tors­dag.

Ag­der­bygg vil rei­se en fem eta­sjers blokk med 25 lei­lig­he­ter un­der Hamre­heia, ei tomt der mas­se fjell – og iføl­ge na­bo­er mas­se fug­ler – først må spren­ges i fil­ler.

Men ut­val­get sa tors­dag nei med seks (Ap, KRF, Sp, MDG, Dem) mot tre (H, Frp, V) stem­mer.

– TOM­TA EG­NER SEG IKKE

For or­dens skyld: Ut­fal­let er ikke en­de­lig, by­sty­ret skal be­hand­le sa­ken 23. ja­nu­ar. Så det kan fort­satt vip­pe and­re vei­en, om fug­len(e) er fløy­et in­nen den tid.

– Den­ne tom­ta eg­ner seg ver­ken for ut­byg­ging el­ler for­tet­ting. Det hand­ler ikke pri­ma­ert om na­bo­er, men vi var på be­fa­ring i sep­tem­ber og så på tom­tas be­skaf­fen­het. Her er det ikke for­nuf­tig å byg­ge, men­te Trond Blatt­mann (Ap).

For to må­ne­der si­den var det et en­stem­mig ut­valg som stem­te ned bo­lig­blok­ka i Ku­holm­s­vei­en, etter en be­fa­ring der na­bo­er ar­gu­men­ter­te hef­tig for sin sak.

Men nye opp­lys­nin­ger i sa­ken gjor­de at ord­fø­re­ren an­mo­det om ny be­hand­ling i bmu, før by­sty­rets en­de­li­ge be­hand­ling. Si­den sist er også byg­get sen­ket tre me­ter, fra seks til fem eta­sjer.

Men hva som er god mil­jø- el­ler klima­po­li­tikk i den­ne sa­ken er det me­get del­te me­nin­ger om.

– MER BYSPREDNING

– Ap har gått høyt ut og kri­ti­sert by­styre­fler­tal­let for byspredning. Når vi nå får et yp­per­lig pro­sjekt for å hind­re byspredning går de imot, med en be­grun­nel­se jeg me­ner ikke er god, sa Petter Be­ne­stad (V), og la til at den­ne type ut­byg­ging gir re­du­sert bil­tra­fikk.

Også ut­valgs­le­der Sti­an Stor­buk­ås (Frp) ret­tet en ad­va­ren­de peke­fin­ger mot de som hol­der pa­ro­len høyt om by­na­er for­tet­ting til kli­ma­ets bes­te.

– Ut­fal­let av den­ne sa­ken er at det blir stør­re grunn­lag for å sel­ge bo­li­ger på Ham­re­vann, men­te han.

Odd Nord­mo (H) vis­te til at mot­stan­den var like stor for­ri­ge gang, da Ku­hol­men Ter­ras­se ble bygd ved si­den av i 2004.

– 90 pro­sent syn­tes det var helt for­fer­de­lig å byg­ge i den heia, jeg syn­tes det var fan­tas­tisk å få det til. Jeg har gått for­bi si­den jeg var skole­gutt, og ald­ri hatt be­hov for å gå opp i den heia. Den er for bratt og ikke bru­ken­de til noe som helst. Jeg kan ikke se an­net enn fø­lel­ses­mes­si­ge ar­gu­men­ter mot å byg­ge, frem­før­te Nord­mo.

– AT DERE TØR

Og der­med tråk­ket han kraf­tig på fø­lel­se­ne til side­mann Ha­rald Sø­dal (KRF), som tvert imot me­ner det er stein­har­de ar­gu­men­ter imot. Ikke minst fa­ren for at spren­ging skal ska­de nabo­hu­se­ne.

– At dere tør å ta sjan­sen på det be­gri­per jeg ikke. Kon­se­kven­se­ne blir enor­me, men det er lett å si ja når man selv ikke er fy­sisk be­rørt, men­te Sø­dal.

– Sen­trumsna­ere, grøn­ne lun­ger er ikke fø­lel­ser for meg. Forsk­ning sier de er vik­ti­ge for folke­helse og bo­k­va­li­tet. Na­bo­er som skal våk­ne til an­net enn as­falt, be­tong og jern, men­te Ole Mag­ne Om­dal (Sp).

Den 2,4 mål sto­re tom­ta til­hø­rer Kris­tian­sand kom­mu­ne, og er i kom­mune­pla­nen av­satt til bygge­om­rå­de.

Men fler­tal­let vis­te til at sto­re for­tet­tings­om­rå­der er av­satt på Lund, blant an­net Mar­vik­slet­ta og Lund Torv. De 25 bo­en­he­te­ne mon­ner ikke i en slik sam­men­heng.

– Det er en om­kamp uten gode ar­gu­men­ter. Jeg hå­per ved­ta­ket blir stå­en­de, men ten­ker med skrekk og gru på dis­ku­sjo­nen fram mot by­sty­ret, sa Vi­dar Klep­pe (Dem).

FOTO: VE­GARD DAMSGAARD

By- og miljø­ut­val­get stem­mer ned blok­ka, med be­bo­ere og ut­byg­ge­re på til­hø­rer­ben­ken. Fra venstre sit­ter Petter Be­ne­stad (V), Mar­te Rost­våg Ull­tveit-moe (MDG), Ei­rik Då­støl Lange­land (Ap), Trond Blatt­mann (Ap). På mot­satt side av bor­det Vi­dar Klep­pe (Dem), Ole Mag­ne Om­dal (Sp), Ha­rald Sø­dal (KRF), Odd Nord­mo (H), tek­nisk di­rek­tør Ter­je Lil­let­vedt og na­er­mest sit­ter ut­valgs­le­der Sti­an Stor­buk­ås (Frp).

ILLUSTRASJON: AG­DER­BYGG

Slik er den fem eta­sjers blok­ka il­lust­rert be­lig­gen­de un­der Hamre­heia. Ku­hol­men Ter­ras­se til høy­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.