Je­men-for­hand­lin­ger gir håp

Kra­ve­ne har kom­met på bor­det un­der freds­sam­ta­le­ne om Je­men. FNS spe­sial­ut­sen­ding be­teg­ner mø­tet i Sve­ri­ge som en mile­pael.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Je­mens in­ter­na­sjo­nalt an­er­kjen­te re­gje­ring kre­ver blant an­net at Hout­hi-opp­rø­rer­ne trek­ker seg ut av den stra­te­gisk vik­ti­ge havne­byen Hod­eida.

– Kupp-mi­lit­sen må trek­ke seg helt bort fra vest­kys­ten og over­late om­rå­det til den le­gi­ti­me re­gje­rin­gen, tvit­ret Je­mens uten­riks­mi­nis­ter Kha­led al-ya­ma­ni rett før møte­start.

Hout­hi-opp­rø­rer­ne tru­er på sin side med å sten­ge fly­plas­sen i ho­ved­sta­den Sa­na for Fn-fly, der­som ikke Saudi-ara­bia opp­he­ver sin blo­ka­de og til­la­ter si­vil tra­fikk.

– Der­som fly­plas­sen i Je­mens ho­ved­stad ikke blir gjen­åp­net for det jeme­nit­tis­ke folk, vil jeg be vårt po­li­tis­ke råd og re­gje­rin­gen i Sa­na om å sten­ge fly­plas­sen for al­le fly, tvit­rer opp­rørs­le­de­ren Mohammed Ali al-hut­hi.

For å un­der­stre­ke for­hand­lings­vil­je kunn­gjor­de par­te­ne li­ke­vel at de har inn­gått en av­ta­le om fange­ut­veks­ling, noe som rett nok ble kjent alt tirs­dag.

GRUNDIGE FORBEREDELSER

Både FN og svens­ke myn­dig­he­ter har for­be­redt freds­sam­ta­le­ne grun­dig og hå­per at par­te­ne skal få så­pass til­lit til hver­and­re at det kan tas steg i ret­ning av fred.

– Det hand­ler om å byg­ge opp tryg­ge rom, sier freds- og kon­flikt­fors­ker Isak Svens­son ved Upp­sa­la uni­ver­si­tet til TT.

Sve­ri­ge har gode for­ut­set­nin­ger for å kun­ne lyk­kes, me­ner han.

– Si­den vi er et nøy­tralt land som har for­bin­del­ser med al­le par­ter, og som ikke opp­fat­tes å ha egne in­ter­es­ser i kon­flik­ten, sier Svens­son.

MINST 10.000 DREPTE

Saudi-ara­bia gikk til krig mot Hout­hi-opp­rø­rer­ne i Je­men i mars 2015, i spis­sen for en re­gio­nal koa­li­sjon som støt­tes av USA.

Minst 10.000 men­nes­ker er si­den drept, sto­re de­ler av lan­dets in­fra­struk­tur er bom­bet i grus og 14 mil­lio­ner men­nes­ker trues nå av sult, iføl­ge FN.

Det førs­te for­sø­ket på å kom­me fram til en for­hand­lings­løs­ning stran­det i 2016, og det sam­me gjor­de FNS for­søk på å brin­ge par­te­ne sam­men i sep­tem­ber i år.

FNS spe­sial­ut­sen­ding Mar­tin Griffiths ga imid­ler­tid ikke opp og lyk­tes tors­dag med å få par­te­ne til å møte opp på Jo­hann­es­burg slott i Rim­bo nord for Stock­holm

BYG­GE TIL­LIT

Griffiths hå­per mø­tet i Sve­ri­ge kan bli start­skud­det på en po­li­tisk pro­sess som le­der til vå­pen­hvi­le og freds­av­ta­le.

– Etter to og et halvt år uten for­mell po­li­tisk pro­sess, er mø­tet mel­lom de to de­le­ga­sjo­ne­ne her en mile­pael, sa han un­der en presse­kon­fe­ran­se tors­dag.

Sve­ri­ges uten­riks­mi­nis­ter Mar­got Wall­ström del­tok også og had­de et klart bud­skap til par­te­ne.

– Nå er det opp til dere, par­te­ne i Je­men. Dere må kon­struk­tivt og opp­rik­tig slut­te opp om Mar­tin Griffiths og den­ne Fn-le­de­de pro­ses­sen. Det er dere som av­gjør fram­ti­da, lød hen­nes opp­ford­ring.

SKEP­SIS

Beg­ge par­ter kom­mer tro­lig til å kre­ve at den and­re leg­ger ned sine vå­pen og inn­stil­ler an­gre­pe­ne, men Je­men-eks­per­ter tror even­tu­el­le inn­røm­mel­ser vil sit­te langt in­ne.

– Saudi-ara­bia lar seg ikke tvin­ge til å stan­se kamp­hand­lin­ge­ne uten at de opp­når be­ty­de­lig mi­li­ta­er fram­gang på bak­ken, tror an­tro­po­lo­gen og Je­men-eks­per­ten Franck Mer­mi­er ved Cent­re Na­tio­nal de la Recher­che Scien­ti­fi­que i Frank­ri­ke.

– Hout­hi­ene kom­mer ikke til å gi slipp på mak­ten og vil bare kom­me med mi­ni­ma­le inn­røm­mel­ser ved for­hand­lings­bor­det, tror han.

FOTO: TT / NTB SCANPIX

Her fore­går freds­sam­ta­le­ne om Je­men, på Jo­hann­es­bergs slott i Rim­bo nord for Stock­holm.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.