FAK­TA

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Ni­na Me­vold

● Al­der: 51

● Opp­vekst: Ber­gen

● Bo­sted: Ber­gen

● Fa­mi­lie: Gift med Erik Za­ka­rias­sen, to barn, 22 og 17 år.

● Ut­dan­ning: Cand. po­lit. fra Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen (1994), i ad­mi­ni­stra­sjon og or­ga­ni­sa­sjons­vi­ten­skap. Vi­dere­ut­dan­ning: Del­fag i ar­beids- og or­ga­ni­sa­sjons­psy­ko­lo­gi (UIB). Del­fag i coaching (Han­dels­høy­sko­len BI).

● Job­ber: Kom­mu­nal­di­rek­tør, by­råds­av­de­ling for helse og om­sorg, Ber­gen kom­mu­ne (2013-i dag). Fa­kul­tets­di­rek­tør, Det medi­sin­sko­don­to­lo­gis­ke fa­kul­tet, Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen (2008-2013). Pro­sjekt­le­der for fu­sjo­ne­ring av Det medi­sins­ke fa­kul­tet og Det odon­to­lo­gis­ke fa­kul­tet, UIB (2007). As­sis­te­ren­de fa­kul­tets­di­rek­tør og kst. fa­kul­tets­di­rek­tør, Det psy­ko­lo­gis­ke fa­kul­tet, UIB (2000-2006). Uli­ke stil­lin­ger i sen­tral­ad­mi­ni­stra­sjo­nen, UIB. Kon­su­lent, første­kon­su­lent Per­so­nal- og or­ga­ni­sa­sjons­av­de­lin­gen og Av­de­ling for kva­li­tets­ut­vik­ling (1994-2000).

● Ak­tu­ell: Ny di­rek­tør for Sør­lan­det syke­hus fra 1. ok­to­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.