Sor­te­rings­sam­funn? – inn­tak til vi­dere­gå­en­de sko­le

Hvem prio­ri­te­res når Ag­der fyl­kes­kom­mu­ne ved­tar nye inntaksregler til vi­dere­gå­en­de sko­le?

Faedrelandsvennen - - MENING - DAG GUL­BRAND­SEN OG EVA BERGH, tid­li­ge­re rek­to­rer i vi­dere­gå­en­de sko­le i Ag­der

Fel­les inntaksregler drøf­tes i fyl­kes­tin­ge­ne i de­sem­ber 2018, og tre al­ter­na­ti­ver har va­ert på hø­ring: N a er skole­prin­sip­pet, re­gion­ba­sert inn­tak el­ler ka­rak­ter­ba­sert inn­tak som in­ne­ba­erer at ele­ver med de sva­kes­te ka­rak­te­re­ne ikke tas inn om en sko­le har fle­re sø­ke­re enn elev­plas­ser.

Valg av inntaksregler har be­tyd­ning for den en­kel­te elev, men også for hvor­dan sam­fun­net rundt oss for­mes. Inn­tak s reg­le­men­tet skal sørge­foret ryd­dig inn­tak som opp­le­ves rett­fer­dig, og det av­spei­ler hvil­ke ver­di­er som leg­ges til grunn når ele­ver til­de­les skole­plass.

Ele­ve­ne som skal tas inn i vi­dere­gå­en­de sko­le (vgs) har uli­ke la e re for­ut­set­nin­ger og for­kunn­ska­per, ulik so­si­al og kul­tu­rell bak­grunn. Opp­la­e­rings­lo­ven for­ut­set­ter at sko­len fav­ner al­le og ikke skil­ler ele­ve­ne etter kjønn, et­nisk til­hø­rig­het el­ler fag­li­ge for­ut­set­nin­ger.

Sko­lens for­måls­pa­ra­graf un­der­stre­ker at al­le for­mer for dis­kri­mi­ne­ring skal mot­ar­bei­des. I n n tak s reg­le­men­tet for v g sen ga­sje­rer, ikke­ba­re for å be­va­re lo­ka­le skole­til­bud, selv om det også har be­tyd­ning, men først og fremst for­di det hand­ler om ver­di­er.

Er ikke al­le ele­ver like ver­di­ful­le?

Vil ele­ver kun­ne opp­le­ve ka­rak­ter­ba­sert inn­tak som dis­kri­mi­ne­ring satt i sys­tem?

N a er skole­prin­sip­pet og re­gion­ba­sert inn­tak­prio­ri­te­rer ele­ve­ne etter and­re kri­te­ri­er, og sik­rer på en bed­re måte­bred­elev­sam­men­set­ning på den en­kel­te sko­le i Ag-der. Det­te for­ut­set­te­rate le­ven e får så man­ge na­er­skole­po­eng at også ele­ver med svak po­eng­sum fra ung­doms­sko­len får en re­ell mu­lig­het til å kom­me inn på sin na­er­sko­le selv om den er fyl­kets mest søk­te.

Vel­ges ka­rak­ter­ba­sert inn­tak, leg­ger det stort press på plas­se­ne ved de sto­re sko­le­ne i by­ene, og kra­vet til inn­taks­po­eng øker der. Det er godt do­ku­men­tert at ele­ver sø­ker mot sen­trum, og sen­trums­sko­le­ne har ikke ka­pa­si­tet til å ta imot al­le sø­ke­re. Re­sul­ta­tet blir at ele­ver med de sva­kes­te re­sul­ta­ter fra ung­doms­sko­len får til­bud om skole­plass der det er le­dig, gjer­ne på rand­sone­sko­le­ne, el­ler de til­bys kan­skje skole­til­bud et sted der de må bo på hy­bel. Brudd med kjent mil­jø og økt reise­vei kan va­ere kre­ven­de. Man­ge unge sli­ter med psy­kis­ke ut­ford­rin­ger. Usik­ker­het knyt­tet til skole­plass vil kun­ne for­ster­ke det­te. Når ele­ver av­vi­ses på na­er­sko­len, vil reise­vei og eks­klu­de­ring fra ven­ne­ne på hjem­ste­det også kun­ne føre til re­du­sert skole­mo­ti­va­sjon, og at ele­ver slut­ter på vgs.

For å sik­re gode leve­kår, er det vik­tig at sta­dig fle­re i Ag­der gjen­nom­fø­rer vgo slik at de kva­li­fi­se­rer seg for ar­beid el­ler vi­de­re stu­di­er.

Bus­sing av ele­ver har også en øko­no­misk og miljø­mes­sig side. Ved ka­rak­ter­ba­sert inn­tak, må skole­ei­er for­ven­te økte buss­kost­na­der og økte ut­slipp. O slo har ka­rak­ter­ba­sert inn­tak, ned­re inn­tak s po­eng på Vg1 stu­die­spe­si­al iser ende ut­dan­nings­pro­gram, ved or­di­na­ert 1. inn­tak skole­året 2018/2019, spri­ker mel­lom 51,2 po­eng ved Elve­bak­ken vgs og 18,1 po­eng ved Hel­le­rud vgs. (inn­taks po­eng= gjen­nom­snitts­ka­rak­ter x 10). Inn­ta­ket bi­drar til stor se­gre­ge­ring i ung­doms­mil­jø­et i Oslo.

Grup­pa som skå­rer lavt på ung­doms­sko­len, er sva­ert sam­men­satt. Al­le har ikke mu­lig­het til å opp­nå høye ka­rak­te­rer på ung­doms­sko­len. Man­ge un­der­sø­kel­ser vi­ser sam­men­hen­gen mel­lom so­si­al bak­grunn, skole­mo­ti­va­sjon og re­sul­ta­ter. Fø­rer ka­rak­ter­ba­sert inn­tak til sko­ler med man­ge lavt pres­te­ren­de ele­ver, vil la­e­rings­mil­jø­et kun­ne pre­ges av mang­len­de for­vent­nin­ger om la­e­rings­ut­byt­te. Det kan pre­ge sam­spil­let mel­lom la­ere­re og ele­ver, og få be­tyd­ning for det fag­li­ge ar­bei­det.

Inn­vand­rer­ung­dom med kort bo­tid i Nor­ge, har gjen­nom­snitt­lig la­ve­re ka­rak­ter­snitt enn fler­talls­be­folk­nin­gen. Ikke for­di de er mind­re be­ga­vet, men for­di de ofte har kor­te­re skole­gang og mang­len­de norsk­kunn­ska­per. Jo se­ne­re an­komst til Nor­ge, jo mer kre­ven­de er det å skul­le kon­kur­re­re på like vil­kår med ma­jo­ri­te­ten. Ka­rak­ter­ba­sert inn­tak kan hind­re at sko­len blir lim som ska­per in­ter­ak­sjon i et multi­et­nisk sam­funn.

Sko­lens over­ord­ne­de mål er å for­be­re­de ele­ve­ne for li­vet. I møte med uli­ke ele­ver vil kom­mu­ni­ka­sjon og sam­hand­ling med men­nes­ker med ulik kul­tu­rell ko­deks, re­li­gion og so­si­al til­hø­rig­het, bli en del av skole­hver­da­gen. So­si­al in­klu­de­ring kan for den en­kel­te også va­ere et vik­tig­ele­ment i for­bed­rin­gen av det fag­li­ge pre­sta­sjons­ni­vå­et.

Al­le ele­ver, spe­si­elt unge med mi­no­ri­tets­språk­lig bak­grunn, har stort ut­byt­te av å gå på sko­ler som har et in­klu­de­ren­de laeringsmiljø. Møte mel­lom uli­ke ele­ver gir det bes­te la e ring s ut­byt­te tog fore­byg­ger gruppe­dan­nel­ser, uten­for skap o gen sam­funns­ut­vik­ling vi ikke øns­ker oss. I n n tak s reg­le­men­tet som skal ved­tas i fel­les­nemn­da, får stor be­tyd­ning for en­kelt­ele­ver og for vår sam­funns­mes­si­ge ut­vik­ling. Ut fra våre er­fa­rin­ger som rek­to­rer gjen­nom man­ge år, opp­ford­rer vi våre po­li­ti­ke­re til å vel­ge et inn­taks­reg­le­ment som sik­rer at al­le ele­ver får mu­lig­het til å gå på sin na­er­sko­le og va­ere en del av en bredt sam­men­satt elev­grup­pe.

Er ikke al­le ele­ver like ver­di­ful­le?

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Ut fra våre er­fa­rin­ger som rek­to­rer gjen­nom man­ge år, opp­ford­rer vi våre po­li­ti­ke­re til å vel­ge et inn­taks­reg­le­ment som sik­rer at al­le ele­ver får mu­lig­het til å gå på sin na­er­sko­le og va­ere en del av en bredt sam­men­satt elev­grup­pe, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­ter­ne. På bil­det: Vågs­bygd vi­dere­gå­en­de sko­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.