Stor­sla­gen adventskonsert

Faedrelandsvennen - - MENING - KNUT GEIR AAS,

Det hol­des man­ge kon­ser­ter på uli­ke are­na­er i ad­ventsog før­juls­ti­der, og en må fore­ta valg.

●● Øverst på prio­ri­te­rings­lis­ta står gjer­ne ora­to­ri­et «Mes­sias» av Ge­org Frie­drich Hän­del, mes­ter­ver­ket fra 1741 kjent, spilt og sun­get over hele ver­den og med stor po­pu­la­ri­tet også i dag. Ora­to­ri­et har lan­ge tra­di­sjo­ner med opp­fø­rin­ger i vår lands­del og i bispe­døm­mets ho­ved­kir­ke.

En full­tal­lig Kris­tian­sand dom­kir­ke har i en år­rek­ke, helt til­ba­ke til Bjar­ne Slø­g­e­dals tid som dom­or­ga­nist og di­ri­gent for Mo­tett­ko­ret, kun­net gle­de seg over Mes­sias-ora­to­ri­et med dets man­ge mu­si­kals­ke skat­ter og rik­dom­mer og sto­re spenn­vid­der i tekst og to­ner. Teks­ten – li­bret­to­en – til ora­to­ri­et som inne­hol­der Mes­sias­pro­fe­ti­er fra det gam­le tes­ta­men­tet og ny­tes­ta­ment­li­ge teks­ter om Kris­tus som ver­dens frel­ser, hans li­del­se, død og opp­stan­del­se samt vers fra Jo­han­n­es åpen­ba­ring, er sam­let og skre­vet av Char­les Jen­nens, en en­gelsk vel­stå­en­de land­ei­er med lit­te­ra­ere in­ter­es­ser og venn av Hän­del. Mu­sik­ken i ora­to­ri­et – som det tar na­er­me­re 2 ½ time å frem­føre, kom­po­ner­te Hän­del i lø­pet av 24 da­ger – en helt utro­lig pre­sta­sjon.

Kon­ser­ten søn­dag 2. de­sem­ber 2018 var en stor opp­le­vel­se som inn­led­ning til ad­vents­ti­den. Med­vir­ken­de var Kris­tian­sand Dom­kor, Vågs­bygd vgs skole­kor, 4 so­lis­ter, med­lem­mer av Kris­tian­sand Sym­foni­or­kes­ter, kan­tor Gil­li­an Wil­der på or­gel og dom­kan­tor Ma­ri­an­ne Sø­dal Misje som di­ri­gent. På nytt fikk pub­li­kum høre den høy­ti­de­li­ge åp­nings­sat­sen – over­tu­ren – etter­fulgt av iøre­fal­len­de vak­re arier og re­si­ta­ti­ver sun­get føl­somt og in­der­lig av so­pran Siri Karo­li­ne Thorn­hill og mez­zo-so­pran Anna Eli­sa­beth Ei­nar­s­son, og vi­de­re pom­pøst, kraft­fullt og dra­ma­tisk av te­nor Mat­hias Gille­bo og ba­ry­ton Ole Jør­gen Kris­ti­an­sen – al­le sol­o­par­ti­er til al­de­les vak­kert ak­kom­pag­ne­ment fra et 22-tal­lig sym­foni­or­kes­ter.

Vågs­bygd vgs skole­kor med i alt 43 san­ge­re i fel­les­sang med Dom­ko­ret løf­tet kor­sat­se­ne til sto­re høy­der helt fra star­ten i «And the glory of the Lord shall be revealed» All hon­nør til de man­ge flot­te ung­dom­me­ne som sam­men med Dom­ko­ret frem­før­te de vak­res­te «per­ler» fra mu­sik­kens skatt­kam­mer. Hal­le­lu­ja­ko­ret til or­kes­ter- og or­gel­mu­sikk og med frem­tre­den­de pau­ke- og trom­pet­spill ble, som for­ven­tet, et av kon­ser­tens man­ge høyde­punk­ter.

Pub­li­kum reis­te seg og ble stå­en­de i aer­bø­dig­het over mu­sik­kens stor­het. Tred­je og sis­te del i ora­to­ri­et med den av­slut­ten­de Amen-sat­sen, der ko­re­nes man­ge stem­mer ve­ves inn i hver­and­re til et fler­fol­dig Amen, fikk så med mar­kert trom­pet-, pau- ke- og or­gel­spill­tone ut i hele kirke­rom­mets leng­de og bred­de som en mek­tig og høy­stemt fi­na­le. Ma­ri­an­ne Sø­dal Misje had­de slått an sis­te tak­ten, en di­ri­gent som had­de den ab­so­lutt ful­le kon­troll på al­le ak­tø­rer i uli­ke rol­ler og som med sine hender, ob­ser­van­te blikk og kropps­språk in­spi­rer­te til mak­si­mal inn­sats. En na­er­mest full­tal­lig dom­kir­ke var vit­ne til et ora­to­ri­um pre­sen­tert på et kunst­ne­risk og es­te­tisk me­get høyt nivå. Pub­li­kum kvit­ter­te med lang­va­rig, takt­fast og vel­for­tjent ap­plaus, og bloms­ter ble til­delt di­ri­gent, kor­le­de­re, or­ga­nist, første­fio­li­nist og so­lis­ter for frem­ra­gen­de for­mid­ling av san­gens vak­res­te teks­ter og mu­sik­kens skjøn­nes­te har­mo­ni­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.