Ju­le­gave­tips? En so­li­da­risk asylpolitikk

Faedrelandsvennen - - MENING - AYAT MAJBEL SAEID lands­styre­re­pre­sen­tant i Rød Ung­dom

De­sem­ber er en­de­lig her. Jula er rett rundt hjør­net og ek­sa­mens­stres­set er­stat­tes av stress over jule­ga­ver, pynt og mat.

●●Snø­en kom­mer straks, og en­kel­te ste­der i lan­det har snø­en al­le­re­de sik­kert kom­met. Ak­ku­rat på den­ne ti­den er det desto vik­ti­ge­re å set­te fo­kus på de sva­ke i sam­fun­net, sa­er­lig asyl­bar­na.

Jul i Nor­ge har be­gynt å lig­ne mye på hvor­dan jula fei­res i USA. Det­te er for­øv­rig ikke rart, vi har jo tross alt al­le­re­de adop­tert mye rart der­fra, bla. Black Fri­day og Hal­low­e­en for å nev­ne noe. Det er mye in­ter­es­sant som vi har fått ut av tra­di­sjo­ner fra and­re land, men en vik­tig ting som vi ald­ri må adop­te­re fra USA er inn­vand­rer­po­li­tik­ken de­res.

USA svar­te på mi­gra­sjon tid­li­ge­re iår ved å set­te opp kon­sen­tra­sjons leir-lig­nen­de cam­per, se­pa­re­re fa­mi­li­er og ikke minst tvin­ge barn til å for­sva­re seg selv i retts­sa­ker om sin egen mi­gra­sjons­sta­tus. Få for­sto en­gelsk, og in­gen for­sto hva som fore­gikk. Sli­ke til­stan­der har vi hel­dig­vis ikke i Nor­ge, men det for­sva­rer på in­gen måte asyl­po­li­tik­ken som dri­ves i det­te lan­det.

Bar­na som bor på asyl­mot­tak i Nor­ge er ikke­bå­ret inn­på gull­sto­ler, som det frem­stil­les a vinn- vand­rer­fiendt­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner og po­li­ti­ke­re. Asyl­bar­na har ikke rett på ut­dan­ning, og man­ge går sult­ne til sengs pga mat­man­gel – en­ten det ikke er mat el­ler at ma­ten ikke er na­e­rings­full. De får ikke psy­kisk helse­hjelp selv om de sårt tren­ger det, og hvis du også har søs­ken som måt­te bli i hjem­lan­det så må du dea­le med sorg og usik­ker­het som et til­legg til alt an­net som fore­går.

Det­te er ikke greit, og hø­rer i hvert fall ikke hjem­me i Nor­ge.

Til jul i år øns­ker jeg meg en ting – en mer so­li­da­risk asylpolitikk. En asylpolitikk som har til­lit til barn og unge som kom­mer hit, og gir dem den trygg­he­ten de har blitt fra­rø­vet av krig og nød. Jeg vil ha en asylpolitikk som tar vare på de sva­kes­te, som lar folk gå på sko­le og kom­me seg i ar­beid iste­den­for å råt­ne vekk i et luk­ket rom på et mot­tak uten kom­pe­ten­te an­sat­te. En asylpolitikk som lar barn va­ere barn, og gir dem mu­lig­he­te­ne de el­lers ikke had­de fått. Er det for mye å be om i ver­dens bes­te land?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.