Klima­end­rin­ger og eks­trem­va­er

Faedrelandsvennen - - MENING - ALMA KARNER styre­med­lem Grønn Ung­dom Ag­der

Kli­ma på den­ne jor­da end­rer seg sta­dig.

●●Is­ti­der og mel­lom­ti­der har va­ert et na­tur­lig skif­te i kli­ma­et vårt. Li­ke­vel er eks­trem­va­e­ret ver­den har opp­levd i høst en in­di­ka­tor på at klo­den har blitt var­me­re.

Den­ne som­mer­en har eks­trem­va­er ram­met men­nes­ker i fle­re land. I som­mer eva­ku­er­te 1,5 mil­lio­ner men­nes­ker fra hjem­me­ne sine i Sør-ca­ro­lina fra or­ka­nen Flo­ren­ce (Kil­de: Af­ten­pos­ten). Or­ka­nen om­ta­les den kraf­tigs­te stor­men i Nord- og Sør-ca­ro­lina på 30 år. Se­ne­re i sep­tem­ber ram­met or­ka­nen Matt­hew Flo­ri­da, Ve­ne­zu­e­la, Nord-ca­ro­lina og Co­lom­bia. Mens hav­ni­vå­et ste­get på grunn av or­ka­ne­ne, ble sko­ger brent helt til bunns i Ca­li­for­nia (Kil­de: VG). Sam­ti­dig ble Nor­ge ram­met av en av de kraf­tigs­te tør­ke­ne i ny­ere his­to­rie. Bøn­der had­de ikke mat til dy­re­ne sine, og man­ge måt­te gjen­nom­føre stor­slakt. I Mol­de ble det meldt var­mes­te ok­to­ber­dag på 100 år med opp til 25 gra­der (Kil­de: VG).

Det­te er bare ek­semp­ler på hvor­dan eks­trem­va­er på­vir­ker sam­fun­ne­ne våre.

Selv om in­gen av dis­se en­kelt­hen­del­se­ne kan kob­les di­rek­te opp mot kli­ma­et, vet vi at sli­ke si­tua­sjo­ner kun vil skje hyp­pi­ge­re og hyp­pi­ge­re frem­over. Når klo­den blir var­me­re, blir va­e­ret usta­bilt. Når vi går mot en ver­den som er 1,5-3 gra­der var­me­re, kan vi ikke an­net enn for­ven­te at eks­trem­va­er vil bli den nye nor­ma­len.

Det­te er far­lig for­di til­stan­de­ne som vi men­nes­ker er vant til på den­ne jor­den kom­mer til å end­re seg me­get. Det blir vans­ke­lig å dyr­ke mat, men­nes­ker vil stå uten hjem, og det blir for varmt for et na­tur­lig øko­sys­tem til å fun­ge­re. Men­nes­ker kla­rer ikke å tak­le klima­end­rin­ger så hvor­for fort­set­ter vi å øde­leg­ge kli­ma­et?

Grønn Ung­dom tar klima­end­rin­ge­ne på al­vor. Vi me­ner Nor­ge må star­te sin grøn­ne frem­tid nå. Det be­tyr blant an­net at olje­pro­duk­sjo­nen må stop­pes og in­ves­te­rin­ge­ne i grøn­ne­re løs­nin­ger må bli bil­li­ge­re. Det nyt­ter ikke leng­re å bare snak­ke om å stan­se klima­end­rin­ge­ne. Nå må det grøn­ne skif­tet igang­set­tes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.