Uten se­nio­re­ne stop­per Nor­ge

Faedrelandsvennen - - MENING - VI­DAR KLEP­PE fyl­kes­tings­re­pre­sen­tant for De­mo­kra­te­ne i Vest-ag­der

De­mo­kra­te­ne me­ner at se­nio­re­ne er en enorm res­surs for Nor­ge. Vi øns­ker der­for å trek­ke fle­re eld­re men­nes­ker som øns­ker og er fris­ke nok, inn i or­ga­ni­sa­sjons­li­vet og det fri­vil­li­ge sam­funn.

●●Vi vil ha en seniorpolitikk som bi­drar til at eld­re blir opp­fat­tet som en po­si­tiv res­surs for ar­beids­li­vet, og som frem­mer yr­kes­del­ta­kel­sen blant eld­re. Nye pen­sjo­nist­kull må i dag job­be leng­re, el­ler kom­bi­ne­re pen­sjon og inn­tekt, for å få til­sva­ren­de øko­no­mi som da­gens pen­sjo­nis­ter.

Pen­sjons­ord­nin­gen, in­klu­dert flek­si­bel al­ders­pen­sjon fra 62 år, sti­mu­le­rer til len­ger yr­kes­ak­ti­vi­tet ved høy­ere pen­sjon jo len­ger en er i jobb. For å let­te kom­bi­na­sjon av jobb og pen­sjon, er trygde­av­gift og skatt gjort mer lik for beg­ge inn­tekts­ty­per. Skatte­om­leg­gin­gen har en so­si­al pro­fil. Et godt og in­klu­de­ren­de ar­beids­liv er en ba­ere­bjel­ke i den nors­ke vel­ferds­sta­ten.

Faer­re lang­tids­syke og uføre og stør­re mu­lig­he­ter for per­soner med re­du­sert funk­sjons­evne og se­nio­rer til å få ar­beid, er en nøk­kel til høy­ere livs­kva­li­tet for den en­kel­te. Sam­ti­dig vil det­te bi­dra til å sik­re virk­som­he­ter både i privat og of­fent­lig sek­tor ar­beids­kraft og til en for­svar­lig ut­vik­ling i folke­tryg­dens ut­gif­ter.

Ar­beids­miljø­lo­ven gir rett til del­tid over 62 år. Al­ders­gren­sen er 70 år, men se­nio­re­ne kan av­ta­le å job­be leng­re med sin ar­beids­gi­ver. Al­ders­gren­sen i lo­ven er jevn­lig un­der de­batt. Man­ge øns­ker en al­ders­gren­se på 75 år. Vi har man­ge gode og po­si­ti­ve er­fa­rin­ger med sam­ar­bei­det med par­te­ne om Ia-av­ta­len, og en­ga­sje­men­tet rundt Ia-ar­bei­det både sen­tral tog i mange­enkelt­virk­som­he­ter har­va ert po­si­tivt. Re­sul­ta­te­ne av et godt Ia-ar­beid ska­pes i den en­kel­te virk­som­het.

Gode re­sul­ta­ter kre­ver et sterkt le­del­ses en­ga­sje­ment og sys­te­ma­tisk sam­ar­beid med til­lits­valg­te og verne­tje­nes­ten. Vi har fått en for­ster­ket Ia-av­ta­le med kla­re for­plik­tel­ser for al­le par­ter og med et sterkt fo­kus på fore­byg­ging og verd­set­ting av se­nio­re­ne i ar­beids­mar­ke­det. Fak­ta er at uten se­nio­re­ne stop­per Nor­ge!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.