Kro­nisk svar­ting

Faedrelandsvennen - - MENING - RO­BIN HANSSON by­styre­kan­di­dat for Kris­tian­sand SV

Da jeg stod opp for noen uker si­den og kik­ket på meg selv i spei­let på ba­det, be­gyn­te jeg å kjen­ne på et ube­hag.

●●Jeg var varm, sli­ten og kjen­te på ster­ke pig­ment­smer­ter. Det vis­te seg at det­te var sym­pto­mer på noe som har kom­met sni­ken­de på meg de sis­te åre­ne.

Len­ge har jeg følt meg neden­for, skab­be­te, uren og li­vet har va­ert lite lyst­be­tont. Det var ikke før jeg gikk på Face­bo­ok og kun­ne lese at fru Yt­ter­horn etter­lys­te kro­nis­ke nors­ke til å lede 17. mai­ko­mi­te­en i Oslo, at jeg for al­vor for­stod hvil­ken epi­de­mi jeg had­de blitt smit­tet av.

Jeg har blitt kro­nisk svar­ting. Vi ser sta­dig vekk at høyre­po­pu­lis­tis­ke be­ve­gel­ser får stør­re de­fi­ni­sjons­makt over asyl- og inn­vand­rings­po­li­tik­ken og re­to­rik­ken. Med frem­med­frykt og hat­prat lok­ker høyre­po­pu­lis­te­ne til seg van­li­ge nors­ke bor­ge­re og smit­ter dem med den kro­nis­ke til­stan­den. De kro­nisk nors­ke mo­bi­li­se­rer mot kro­nis­ke uten­lands­ke i håp om å red­de den na­sjo­na­le iden­ti­te­ten og den nors­ke vel­ferds­sta­ten. Og slik blir de fle­re, som en selv­for­ster­ken­de epi­de­mi dre­vet av frykt, idio­ti og usik­ker­het.

Det vi­ser seg at li­del­sen kro­nisk ut­len­ding opp­står når kro­nisk nors­ke får økt po­li­tisk makt og inn­fly­tel­se. Frps inn­tre­den i re­gje­rings­ap­pa­ra­tet, og Er­na Sol­bergs like­gyl­dig­het i møte med de­res tra­kas­se­ren­de krum­spring, har ført til rask spred­ning av den­ne epi­de­mi­en. Dis­se kro­nis­ke li­del­se­ne le­ver i et usta­bilt sym­bio­tisk for­hold. Kro­nisk ut­len­dig­het blir na­er­mest uunn­gåe­lig for oss et­nis­ke mi­no­ri­te­ter når Frp sit­ter i re­gje­ring.

Kro­nis­ke til­stan­der er vans­ke­li­ge å bli kvitt, men sym­pto­me­ne kan re­du­se­res. Det­te gjør vi best ved å kal­le en spa­de for en spa­de, som Syl­vi sier. Da kan vi tid­lig peke ut tenden­ser som min­ner om kro­nisk norsk­het, peke fin­ge­ren mot dem som har sym­pto­mer og kal­le dem for ra­sis­ter. Ved å gjø­re det kan vi blott­leg­ge hold­nin­ge­ne de­res for all­men­he­ten og håpe at det­te ha­tet som for­mer de­res po­li­tikk, kry­per til­ba­ke til ende­tar­men og hol­der seg der. Hele høyre­si­den, også de som bare sam­ar­bei­der med og gir makt til høyre­po­pu­lis­te­ne, må pas­se seg for å over­kul­ti­ve­re det kro­nisk nors­ke og ska­pe et kjø­lig kli­ma som fø­rer til spred­ning av dis­se kro­nis­ke li­del­se­ne.

Mitt råd til al­le som kjen­ner på sym­pto­mer av det ene sla­get er klart: gå ut av hu­set, kall en spa­de en spa­de, og håp på det bes­te. Så kan man selv­føl­ge­lig bru­ke stemme­ret­ten sin og for­hind­re at dis­se kro­ni­ker­ne får re­ell po­li­tisk makt og der­med sør­ge for at faer­re blir kro­nis­ke ut­len­din­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.