«Det kan bli fint li­ke­vel»

Faedrelandsvennen - - NAERT - KATHRINE TALLAKSEN SKJERDAL

Glit­ren­de barne­øyne, en kja­er­lig fa­mi­lie, et vak­kert jule­hus. For­vent­nin­ge­ne og kli­sjé­ene tår­ner seg opp når jula na­er­mer seg. Idea­let er ty­de­lig: Den Per­fek­te Jule­stem­ning. Men så er kan­skje ikke vir­ke­lig­he­ten helt sånn. Det­te er det skre­vet mye om.

Noen gan­ger tren­ger vi å jus­te­re for­vent­nin­ge­ne etter rea­li­te­te­ne, slik den rett­skaf­ne tøm­mer­man­nen Josef måt­te da for­lo­ve­den ble gra­vid uten hans med­virk­ning. Jostein Ørum skri­ver om ham i sin nye bok: «Det kan bli fint li­ke­vel». For en utro­lig god tit­tel! Den gir rom til sor­gen over tap­te drøm­mer, men lar hå­pet om nye gle­der skin­ne enda ster­ke­re.

Sam­ti­dig er jo det­te en litt trist tan­ke: å måt­te jek­ke seg ned, bli vok­sen, slut­te å tro på det vid­un­der­li­ge, ta til tak­ke med det nest bes­te. Men her har den krist­ne tro et ess i er­met: Him­me­len! Vi tren­ger ikke kve­le drøm­me­ne våre. Men­nes­ket er jo skapt til å leve i pa­ra­di­set, ikke rart vi øns­ker oss et pa­ra­di­sisk liv! Hvis vi øver oss i å flyt­te noen av drøm­me­ne våre opp et hakk, for­ed­le dem til him­mel­lengt, kan det skje at li­vet her og nå blir fri­gjort til å blomst­re etter sine egne for­ut­set­nin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.